Start

Systematik för tidiga stödinsatser

Innehåll i studiematerialet kan innehålla gamla begrepp.
Det gäller framförallt filmmaterial som togs fram före 1 juli 2022.

Välkommen till studiepaket
Systematik för tidiga stödinsatser

Det här studiepaketet handlar om hur ni på er skola kan hitta en systematik i ert arbete med undervisning och stödinsatser. Studiepaketet har tagits fram i samverkan med Skolverket.

Den 1 juli 2019 trädde en förstärkning av skollagen i kraft, garantin för tidiga stödinsatser. Genom att följa elevers lärande och sätta in tidiga stödinsatser ska alla elever få det stöd de behöver i sitt lärande. Syftet med garantin för tidiga stödinsatser är att alla elever ska få möjlighet att uppfylla de betygskriterier som finns i årskurs 1 i läsförståelse och i årskurs 3, eller 4 i specialskolan, i svenska, svenska som andraspråk och matematik. 

Målet med garantin för tidiga stödinsatser är att alla elever ska kunna nå en fullständig grundskoleutbildning. Tidiga stödinsatser till elever ska sättas in i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

Målgrupp 

Materialet riktar sig till er som arbetar med undervisning i förskoleklass samt i lågstadiet i grundskolan, sameskolan och specialskolan. 

Syfte

Materialet syftar till att ni ska få stöd i arbetet med garantin för tidiga stödinsatser. Materialet är tänkt att bidra till förståelse för, och kunskap om, hur arbetet med garantin kan utformas och hänga samman med hela skolans arbete med undervisning och stödinsatser. Syftet med materialet är även att lyfta betydelsen av elevers delaktighet i processen med att planera, genomföra och följa upp undervisning och stödinsatser på ett systematiskt sätt.

Innehåll och upplägg

Studiepaketet innehåller fyra moment. Varje moment består av tre eller fyra delar. Varje del avslutas med en sammanfattning och reflektionsfrågor. 

Moment 1 Systematik i arbetet med tidiga stödinsatser

 • Del 1 Att tänka som en forskare och handla som en praktiker- 1
 • Del 2 Elevers rätt till utbildning och stöd
 • Del 3 Kartläggning och tidiga stödinsatser i förskoleklassen
 • Del 4 Systematik i arbetet- exempel från verksamheter
 • Sammanfattning och reflektion

Moment 2  Uppmärksamma och förstå elevers behov

 • Del 1 Att tänka som en forskare och handla som en praktiker-2
 • Del 2 Att förstå elevers olikheter och att uppmärksamma behov
 • Del 3 Att förstå elevers behov - exempel från verksamheter
 • Sammanfattning och reflektion.

Moment 3 Forma undervisningen utifrån elevernas behov

 • Del 1 Att tänka som en forskare och handla som en praktiker-3
 • Del 2 Planering av stödinsatser
 • Del 3 Planera undervisning och stödinsatser - exempel från verksamheter
 • Sammanfattning och reflektion.

Moment  4 Att pröva och ompröva tillsammans

 • Del 1 Att tänka som en forskare och handla som en praktiker-4
 • Del 2 Samarbete och kommunikation för elevernas bästa
 • Del 3 Förutsättningar för och teorier om ett framgångsrikt arbete- exempel från verksamheter
 • Sammanfattning och reflektion.

Avslutning- Framgångsfaktorer

 • Självskattning, diskussionsunderlag, framåtsyftande reflektioner

Ni kommer få ta del av filmer med forskare samt filmer med lärare, specialpedagoger och rektorer som ger exempel från olika skolors vardagsnära arbete. Därutöver finns fyra ljudfiler som löper som en röd tråd genom materialet. Ljudfilernas innehåll tar avstamp i hur ni som lärare kan använda verktyg och metoder från forskning i ert arbete med att skapa en systematik i arbetet med undervisning och stödinsatser. Hur man som lärare kan tänka som en forskare men handla som en praktiker.

Innehållet berör stödinsatser som kan genomföras inom den ordinarie undervisningen i form av extra anpassningar. Det finns dock inget hinder mot att använda delar av materialet som inspiration i arbetet med särskilt stöd. Materialet tar avstamp i den egna undervisningen och skolans breda uppdrag, det vill säga kunskapsuppdraget, det kompensatoriska uppdraget och övriga delar av skolans uppdrag. I materialet sammanlänkas arbetet med garantin med lärarnas övriga arbete med stödinsatser i den ordinarie undervisningen. Varje film och ljudfil följs av frågor att reflektera kring och varje del avslutas med en sammanfattning. När ni har tagit del av alla fyra delar får ni möjlighet att diskutera hur det fortsatta arbetet med garantin kan se ut på er skola.

Förslag på tillvägagångssätt

Utgångspunkten är att ni ska träffas för ett kollegialt lärande. Ni kommer att läsa, se filmer, diskutera och reflektera över innehållet. Ni kan även diskutera andra frågor som känns angelägna för er.

Vi rekommenderar att ni tar del av innehållet i den ordning momenten och delarna presenteras. Ni kan själva välja om ni vill titta på alla filmer som visar exempel från skolverksamheter eller välja de som är mest relevanta för din skola. 

Planering

Planera in 1,5-2 timmar till varje träff när ni ska arbeta med momenten.

Som förberedelse inför varje träff kan du som deltagare ta del av materialet och anteckna sådant som du särskilt fastnat för.

Samtalsledare

Ni behöver utse en samtalsledare i gruppen. Samtalsledarens uppgift är att:

 • leda samtal utifrån materialet och diskussionsfrågorna
 • se till att alla får komma till tals och fördela tiden
 • sammanfatta diskussionerna

Uppmana gärna deltagarna att föra egna anteckningar när de tar del av materialet.

Introduktion till studiepaketet - stödinsatser

Skolan ska ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att kunna utvecklas enligt utbildningens mål. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag vilket innebär att skolan ska arbeta för att uppväga skillnader i elevers förutsättningar att utvecklas i sitt lärande. Skolans lärmiljö behöver utformas i ett inkluderande perspektiv för att passa alla elever och kunna möta alla elevers olikheter, förutsättningar och behov. 

En del elever kan vara i behov av ytterligare stöd utöver ledning och stimulans. Det finns två former av stödinsatser: extra anpassningar och särskilt stöd. Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för er som lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det behövs inte fattas något formellt beslut om extra anpassningar. Särskilt stöd handlar om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det särskilda stödet ska i första hand ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. Särskilt stöd beslutas av rektorn och dokumenteras i ett åtgärdsprogram.

Genom de obligatoriska materialen som ingår i garantin kan du som lärare få indikation på att en elev behöver stöd i sitt lärande. I samråd gör ni då en särskild bedömning av elevens kunskapsutveckling för att kunna avgöra om eleven är i behov av stödinsatser eller inte. I samrådet deltar elevens lärare och personal med specialpedagogisk kompetens. Om ni i samrådet kommer fram till att det kan befaras att eleven riskerar att inte nå kommande betygskriterier, ska ni även planera extra anpassningar i samråd med specialpedagogisk kompetens. Om ni bedömer att eleven är i behov av särskilt stöd gör ni en anmälan till rektor. Rektor ser då till att en utredning av elevens behov av särskilt stöd genomförs.

Tips på material på Skolverkets webbplats