Del 3 - Kartläggning och tidiga stödinsatser i förskoleklassen

Den här delen handlar om kartläggning och tidiga stödinsatser och vilken kvalité arbetet har enligt Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskning av arbetet med garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklassen.

Läs

En del i ett förebyggande arbete är att tidigt uppmärksamma och analysera elevers olika förutsättningar och förstå deras behov utifrån den undervisning och de lärmiljöer som finns på er skola. 

Vikten av att stödbehov upptäcks och att stöd sätts in tidigt understryks av utredningen ”På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik”, SOU 2016:59. I utredningen framkommer att om insatser sätts in tidigt kan de bli mindre omfattande än om de sätts in först när problemen blivit större och att tidigt stöd också kan innebära att eleverna slipper misslyckanden.  

Se 

Kartläggning och tidiga stödinsatser i förskoleklass

Ylva Gunnars, utredare och projektledare på Skolinspektionen, berättar om Skolinspektionens granskning av arbetet med garantin för tidiga stödinsatser. Filmen lyfter fram några centrala delar i granskningens resultat.

Reflektera och diskutera 

Vilka är era styrkor och utmaningar i relation till resultatet av Skolinspektionens granskning?

Resultatet från granskningen är publicerat i rapporten ”Kartläggning och tidiga stödinsatser i förskoleklassen” på Skolinspektionens webbplats.

Gå vidare till nästa del

Publicerat tisdag 21 september 2021