Del 2 - Att förstå elevers olikheter och att uppmärksamma behov

Del 2 handlar om att förstå elevers olikheter och uppmärksamma behov med särskilt fokus på elevers delaktighet och inflytande.

Läs

Elevers upplevelser

Garantin om tidiga stödinsatser vilar på den vetenskapligt grundade slutsatsen att stödinsatser till elever behöver starta tidigt i utbildningen för att fungera framgångsrikt i ett långsiktigt perspektiv. 

Skolan ska på det sättet förebygga att elever hamnar i stora skolsvårigheter och riskerar att avsluta grundskolan utan att ha uppnått de mål och kunskaper som möjliggör ett fortsatt lärande och deltagande i samhället.

Lika viktigt som att starta stödinsatser tidigt, är att det också är rätt stödinsatser som ges, det vill säga att de faktiskt hjälper eleven i lärandet och i hela skolsituationen. För att kunna göra det behöver lärare se och uppmärksamma varje elev som en unik människa och förstå hur skolan fungerar och upplevs från elevens individuella horisont. Den bilden behöver sedan beaktas utifrån lärares pedagogiska kompetens och tolkas i samverkan med varandra, med vårdnadshavare och med eleven själv, för att stödinsatser som blir framgångsrika för eleven ska kunna utformas.

Barnkonventionen

Det finns även rättighetsaspekter att ta hänsyn till gällande elevers delaktighet i och inflytande över sin skolsituation. De återfinns i barnkonventionen som blev lagstadgad 1 januari 2020. I konventionen räknas alla som barn fram till 18 års ålder.  Artikel 3 ålägger alla som arbetar i verksamheter som riktar sig till barn och unga att i alla sammanhang beakta vad som bedöms vara barnets bästa. För det behöver arbetet präglas av ett levande barnperspektiv som belyser barnets rättigheter och barns bästa utifrån tre olika aspekter som huvudsakligen innebär följande:

  • Barnperspektiv innebär att en vuxen så långt som möjligt sätter sig in i ett barns situation och försöker se till barnets bästa.
  • Barnets perspektiv innebär att man lyssnar på barnet och att det utifrån ålder och mognad får möjlighet att bidra med sina erfarenheter, synpunkter och förslag.
  • Barnrättsperspektivet avser barnets rättsliga status och är ingen personlig tolkning av vad som är bäst för barnet. Barnrättsperspektiv uttrycker en skyldighet att genom lämpliga åtgärder förverkliga barnets mänskliga rättigheter, barnets bästa och barnets rättigheter.

Se

Att förstå elevers olikheter och att uppmärksamma behov

Johan Malmqvist, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Växjö, resonerar kring elevers olikheter, rätten till delaktighet och skolans viktiga uppgift att se, uppmärksamma och sträva efter att förstå eleverna i den dagliga verksamheten.

Reflektera och diskutera

  • På vilka olika sätt arbetar ni för att lära känna och förstå era elevers unika förutsättningar och upplevelse av sin skolsituation?
  • Hur gör ni eleverna på er skola delaktiga i undervisningen och utformandet av stödinsatser?

Gå vidare till nästa steg

Publicerat tisdag 12 oktober 2021