Introduktion

I förskolans verksamheter ska Läroplanen för förskolan och FN:s konvention om barns rättigheter följas. Förskolan ska vara "rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar", men det kan vara en utmaning att göra de orden till verklighet. Var börjar man? Hur skapar man en verksamhet som fungerar för alla olika barn och vuxna som möts i förskolan?

Stödmaterial förskola vänder sig till alla som arbetar i förskolan. Med hjälp av stödmaterialet får ni en gemensam bas att utgå ifrån i arbetet med att organisera en förskola som är tillgänglig för alla barn. Stödmaterialet ger er verktyg för att kunna:

 • öka er förmåga att arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande,
 • öka er samsyn om det gemensamma uppdraget och om era förhållningssätt,
 • flytta fokus från enskilda barns förutsättningar till verksamhetens förutsättningar, samt
 • ge varje barn ökade möjligheter till delaktighet.

Presentationsfilm

Presentationsfilm om Specialpedagogiska skolmyndighetens Stödmaterial förskola. Filmen är 02.41 minuter.

Vad?

Detta är ett kostnadsfritt, webbaserat stödmaterial om salutogena och relationella perspektiv i förskolan. Stödmaterialet syftar till att öka förskolans möjligheter att stimulera varje barns utveckling och lärande, samt erbjuda en trygg omsorg. Ett syfte är också att stärka samverkan mellan förskolechefen och den specialpedagogiska kompetensen hos huvudmannen. Metoden som används är kollegialt lärande.

Här finns material till fem fortbildningsträffar om trygga relationer, lek och kommunikation. Här finns också stöd för deltagarna att utveckla sin samsyn och sina förhållningssätt, med hjälp av personligt loggboksskrivande och handledningsträffar för arbetslagen. På sidorna med planeringsstöd finns förslag på tillvägagångssätt för dem som planerar genomförandet.

En illustration av en växt i en blomkruka och en vattenkanna

För vem?

Stödmaterialet är framtaget för arbetslag och förskolechefer samt för specialpedagoger som arbetar mot förskolan. Stödmaterialet kan användas i ett enskilt arbetslag, i en förskoleenhet, eller i större skala, men arbetslaget är den minsta enheten. Materialet är inte avsett för självstudier.

Hur?

Deltagarna tar del av reportagefilmer och inspelade föreläsningar gemensamt under fem fortbildningsträffar. Därefter diskuterar man sin egen verksamhet. Lärandet sker genom kollegialt lärande i arbetslaget, med stöd av en extern samtalsledare, samt i en personlig loggbok.

Var och när?

Kompetensutvecklingen sker lokalt på förskolan och är tätt knuten till ordinarie arbete. Träffarna schemaläggs på ordinarie arbetstid.

Ett led i det systematiska kvalitetsarbetet

Förskolechefen planerar och följer upp insatsen som en del av det löpande systematiska kvalitetsarbetet. Förskolechefen, tillsammans med huvudmannen, skapar de organisatoriska förutsättningarna.

Upplägg för arbetet med stödmaterialet

Schemat visar genomförandets olika inslag. Egna reflektioner görs i loggboken kontinuerligt samt efter varje fortbildnings- och handledningsträff.

 • Fortbildningsträff: Uppstartsträff
 • Fortbildningsträff: Trygga relationer
 • Handledningsträff 1 för arbetslagen
 • Fortbildningsträff: Lek
 • Handledningsträff 2 för arbetslagen
 • Fortbildningsträff: Kommunikation
 • Handledningsträff 3 för arbetslagen
 • Fortbildningsträff: Strategiträff

Genomförandet tar cirka 25 timmar i anspråk för ett arbetslag, under cirka ett halvårs eller ett års tid.

Planering

Reportage med en förskollärare och en förskolechef som berättar om effekterna av gemensam fortbildning, handledning i arbetslagen och loggboksskrivande. Filmen är 6.35 minuter.
Publicerat fredag 10 februari 2017 Granskat torsdag 13 september 2018

Presentation av Stödmaterial förskola

Webbseminariet som presenterar stödmaterialet sändes den 18 januari 2017. Presentatörer är Aya Stehager, projektledare, Ulla-Britt Lihagen och Inger Anell, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Inspelningen har valbar text. Presentationen tar 25 minuter, därefter är det frågestund. Total speltid 46 minuter.

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Specialpedagogiska skolmyndighetens Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning ger stöd i arbetet med att främja en tillgänglig lärmiljö i förskolan och i andra skolformer. Vid en kartläggning med värderingsverktyget kan man göra kopplingar mellan områdena i värderingsverktyget (förutsättningar för lärande, fysisk, social och pedagogisk tillgänglighet) och ämnena i stödmaterialet (trygga relationer, lek och kommunikation).