Introduktion

I förskolans verksamheter ska Läroplanen för förskolan och FN:s konvention om barns rättigheter följas. Förskolans verksamhet ska enligt läroplanen vara "rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar", men det kan vara en utmaning att göra orden till verklighet. Var börjar man? Hur hittar man arbetssätt som fungerar för alla olika barn och vuxna som möts i förskolan? Med hjälp av detta stödmaterial får pedagoger och chefer en gemensam bas att utgå ifrån i det kontinuerliga arbetet med att organisera en förskola som är tillgänglig för alla barn.

Hur kan ni:

 • arbeta mer förebyggande och öka alla barns delaktighet?
 • öka samsynen om uppdraget och om förhållningssätten?
 • flytta fokus från enskilda barns förutsättningar till verksamhetens förutsättningar?

Presentationsfilm

Presentationsfilm om Specialpedagogiska skolmyndighetens stödmaterial för förskola. Filmen är 02.41 minuter.

Vad?

Detta är ett material för kollegialt lärande om salutogena och relationella perspektiv i förskolan. Stödmaterialet syftar till att öka förskolans möjligheter att stimulera barns utveckling och lärande, samt erbjuda en trygg omsorg. Ett syfte är också att stärka samverkan mellan förskolechefen och den specialpedagogiska kompetensen hos huvudmannen.

Här finns material till fem fortbildningsträffar om trygga relationer, lek och kommunikation. Här finns också stöd för deltagarna att utveckla sin samsyn och sina förhållningssätt, med hjälp av loggboksskrivande och handledningsträffar för arbetslagen. På sidorna med planeringsstöd finns förslag på tillvägagångssätt för dem som planerar genomförandet.

En illustration av en växt i en blomkruka och en vattenkanna

För vem?

Arbetslag och förskolechefer i förskolan samt specialpedagoger som arbetar mot förskolan. Stödmaterialet kan användas i ett enskilt arbetslag, i en enhet på huvudmannanivå, eller i en hel kommun samtidigt.

Hur?

Deltagarna tar del av reportagefilmer och inspelade föreläsningar gemensamt. Därefter diskuterar man sin egen verksamhet, kopplat till ämnet. Lärandet sker genom kollegialt lärande i arbetslaget, med stöd av en samtalsledare, samt i en personlig loggbok.

Var och när?

Kompetensutvecklingen sker lokalt på förskolan och är tätt knuten till ordinarie arbete. Träffarna schemaläggs på ordinarie arbetstid.

Ett led i det systematiska kvalitetsarbetet

Förskolechefen planerar och följer upp insatsen inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Förskolechefen, tillsammans med huvudmannen, skapar de organisatoriska förutsättningarna.

Upplägg för arbetet med stödmaterialet

Schemat visar genomförandets olika inslag. Egna reflektioner görs i loggboken kontinuerligt och efter varje fortbildnings- och handledningsträff.

 • Fortbildningsträff – Uppstartsträff
 • Fortbildningsträff – Trygga relationer
 • Handledningsträff 1
 • Fortbildningsträff – Lek
 • Handledningsträff 2
 • Fortbildningsträff – Kommunikation
 • Handledningsträff 3
 • Fortbildningsträff – Avslutningsträff

Genomförandet tar cirka 25 timmar för ett arbetslag, under cirka ett halvårs eller ett års tid.

Planering

Reportage med en förskollärare och en förskolechef som berättar om effekterna av gemensam fortbildning, handledning i arbetslagen och loggboksskrivande. Filmen är 6.35 minuter.
Publicerat fredag 10 februari 2017 Granskat torsdag 16 mars 2017

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Specialpedagogiska skolmyndighetens Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning ger stöd i arbetet med att främja en tillgänglig lärmiljö i förskolan och i andra skolformer. Vid en kartläggning med värderingsverktyget kan man göra kopplingar mellan områdena i värderingsverktyget (förutsättningar för lärande, fysisk, social och pedagogisk tillgänglighet) och ämnena i stödmaterialet (trygga relationer, lek och kommunikation).