Illustrationen visar ett barn som sitter med en surfplatta och säger

Moment 4 Att utforma en tillgänglig läs- och skriv­undervisning

Detta moment handlar om att skapa en tillgänglig lärmiljö som främjar läs- och skrivutvecklingen. Momentet tar bland annat upp hur du kan introducera och använda digitala verktyg i undervisningen, vikten av goda relationer samt hur skolan kan organisera arbetet med stödinsatser. 

Mål

Mål med momentet är att du ska få grundläggande kunskap om:

 • Tillgängliga lärmiljöer och lärarkompetens.
 • Digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen.
 • RTI, en modell för att arbeta främjande och förebyggande.
 • Intensivundervisning.

Se och lyssna

Läsningens grunder i praktiken – fonologisk medvetenhet

Filmen handlar om språklekar som kan främja utvecklingen av fonologisk medvetenhet, med fokus på den fonemiska medvetenheten. Filmen visar exempel på övningar där barn och elever får arbeta multisensoriskt, ”känna, höra och göra”, för att uppmärksamma fonem. Filmen är undertextad, klicka på CC. Speltid 4 minuter.

Läsningens grunder i praktiken – avkodning

Filmen handlar om hur lärare kan stötta avkodningsutvecklingen. Till en början kan det handla om att ljuda, arbeta med grovmotoriska rörelser eller handalfabetets tecken, och senare om att uppmärksamma hur ord är uppbyggda av morfem. Filmen är undertextad, klicka på CC. Speltid 6:30 minuter.

Visuellt stöd i undervisningen

Filmen beskriver olika typer av visualiseringar i undervisningen som gör det lättare för elever att förstå och komma ihåg. Speltid 6 minuter.

Läs

Att utforma en tillgänglig läs- och skriv­undervisning (PDF-dokument, 799 kB)

Att samtala om under denna träff

Den praktiska uppgiften

 1. Vad fungerade bra eller mindre bra när du genomförde uppgiften?
 2. Fick du syn på något hos eleverna som förvånade dig? Hur tar du tillvara på resultaten från uppgiften?
 3. Hur kan du använda arbetssättet från uppgiften i framtiden?

Reflektionsfrågor

 • Resonera kring digitala verktyg utifrån de poddavsnitt som ni har lyssnat på samt texten som ni har läst. Vad fungerar bra idag? Vad kan ni utveckla vidare?
 • Fördelning av resurser: Resonera kring hur RTI och intensivundervisningsperioder kan organiseras i er verksamhet.
 • Hur använder ni den kompetens och de resurser som ni har? Vad behöver ni utveckla?
 • Tänk tillbaka på filmen med de tre eleverna i moment 1. Hur kan ni främja alla elevers upplevelse av delaktighet, till exempel upplevelsen av att skolan är meningsfull, hanterbar och begriplig?
 • Att goda relationer spelar en viktig roll för ett framgångsrikt lärande är tydligt. Hur skapar ni goda relationer med elever där läsning och skrivning är en utmaning?

Uppgift till nästa träff

Till nästa gång ska ni ta del av innehåll på webbplatsen Hitta läromedel.

Vill du veta mer?

Läs mer om digitala verktyg på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats och i myndighetens skrift Digitalt lärande – för att nå målen.

Läs mer om alternativ och kompletterande kommunikation i materialet Studiepaket AKK.

Artikel om Lejonströmskolan i Skellefteå: Intensiva perioder för stödinsatser på gruppnivå

Om elevhälsa på vår webbplats

Film: inspelad föreläsning av psykologen David Edfelt på Sveriges Utbildningsradios webbplats

Social lärmiljö: Kartläggning av kamratrelationer. (PDF-dokument, 357 kB)

Visualisera mera, en resurs om hur bildstöd kan användas i undervisningen, på Umeå kommuns webbplats

TAKK för språket, en resurs för AKK i modersmålsundervisning.

två personer, an vänd mot kameran, den andra från, framför varsin mikrofon

Avsnitt 20: Läs- och skrivträning för barn och elever med läs- och skrivsvårigheter

I dag finns det många digitala hjälpmedel och möjligheter att lyssna på text eller att kunna diktera och så vidare. Varför är det ändå viktigt att fortsätta jobba med läs- och skrivträning för elever med dyslexi? Och hur gör man det?

Medverkar gör Ylva Schön och Anna Grape, båda rådgivare på myndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman. Släpptes den 22 januari 2020.

Ladda ner avsnitt 20
Lyssna på avsnitt 20 på Spotify
Lyssna på avsnitt 20 på Apple Podcasts
Läs avsnitt 20  (PDF-dokument, 150 bytes)

Publicerat tisdag 11 oktober 2022