Fördjupning

På den här sidan finns förslag på fördjupning inom läs- och skrivsvårigheter.

Specialpedagogiska skolmyndighetens podd Lika värde

Om läs- och skrivsvårigheter

Om Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Litteratur 

Alatalo, T. (Red.) (2019). 

Läsundervisningens grunder.

Malmö: Gleerups. 


Fridolfsson, I. (2020). 

Grunderna i läs- och skrivinlärning.

Lund: Studentlitteratur. 


Forsling, K., & Tjernberg, C. (Red.) (2020). 

Skrivundervisningens grunder.

Malmö: Gleerups.


Håkansson, J., & Sundberg, D. (2020). 

Utmärkt undervisning: framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning.

Stockholm: Natur & Kultur. 


Pavey, B. (2017).

Att förebygga läs och skrivsvårigheter – i förskolan och skolans tidiga årskurser.

Lund: Studentlitteratur.


Skolforskningsinstitutet. (2019). 

Läsförståelse och undervisning om läsförståelsestrategier. (Systematisk översikt 2019:02).

Solna: Skolforskningsinstitutet. 


Taube, K., Fredriksson, U., & Olofsson, Å. (2015). 

Kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för yngre elever: Delrapport från SKOLFORSK-projektet.

Stockholm: Vetenskapsrådet. 


Westlund, B. (2020). 

Att undervisa för livslångt lärande: didaktiska perspektiv.

Stockholm: Natur & Kultur.

Publicerat måndag 16 november 2020