Illustration av en pojke som sitter vid en skolbänk med en bok och penna framför sig. Runt pojkens huvud ser vi många olika symboler.

Moment 2 Läs- och skrivsvårigheter

I det här momentet får du läsa om läs- och skrivsvårigheter och vad det kan bero på. Du får också läsa om hur andra funktionsnedsättningar kan påverka läs- och skrivinlärning.

Mål

Mål med momentet är att du ska få grundläggande kunskap om:

 • Allmänna läs- och skrivsvårigheter.
 • Specifika läs- och skrivsvårigheter, det vill säga dyslexi.
 • Samvariation med andra funktionsnedsättningar.

Se

Forskarsamtal om läs- och skrivsvårigheter

Läsforskarna Ulrika Wolff och Mats Myrberg beskriver vad deras och andras forskning säger om att främja den tidiga läs- och skrivutvecklingen. De lyfter särskilt fram vad lärare behöver veta när det gäller undervisning av barn och elever som riskerar att utveckla allmänna läs- och skrivsvårigheter och eller dyslexi. Filmen är undertextad, klicka på CC. Speltid 26 minuter.

Dyslexi och flerspråkighet
Christina Hellman, universitetslektor och ordförande i Svenska dyslexiföreningen, berättar om dyslexi och flerspråkighet. Filmen är 10:26 minuter.

Läs

Läs- och skrivsvårigheter (PDF-dokument, 842 kB)

Att samtala om under denna träff

 • Vad tar du med dig från filmen med forskarna Ulrika Wolff och Mats Myrberg? 
 • Hur mycket vet ni om läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter i ert arbetslag i dag? Hur tar ni tillvara på kunskapen?
 • Utgå från modellen "Läs- och skrivsvårigheter ska ses i en samhällelig och pedagogisk ram" på sidan 5. Resonera kring pedagogiska konsekvenser kopplat till allmänna läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.
 • Hur gör ni på er skola för att ta reda på orsaker till att flerspråkiga elever har hamnat i läs- och skrivsvårigheter? Hur kan ni utveckla ert arbete?
 • Dyslexi förekommer ofta samtidigt med andra funktionsnedsättningar. Vilka pedagogiska konsekvenser kan det leda till? Vad är viktigt att tänka på?
 • Läs- och skrivsvårigheter kan påverka självförtroende och självkänsla, vilket kan leda till konsekvenser genom hela livet. Hur kan vi i skolan stötta elever att stärka sin självkänsla trots läs- och skrivsvårigheter? Resonera utifrån er egen verksamhet.
 • Vad är det viktigaste vi tagit upp idag? Varför?
 • Vad kan du omsätta av det du tagit del av till din pedagogiska vardag?

Vill du veta mer?

Två personer som

Avsnitt 21: Systematiskt kvalitetsarbete kring läs- och skrivsvårigheter - så arbetar Håbo kommun

I det här avsnittet deltar Håbo kommun som jobbar på ett bra och tydligt sätt med kommungemensamma rutiner för hur alla skolor kan ge elever med läs‑ och skrivsvårigheter anpassningar i undervisningen.

Medverkande: Gärd Roxin, specialpedagog och språk-, läs- och skrivutvecklare i Håbo kommun och Anna Grape, rådgivare på SPSM. Samtalsledare är Erika Bergman, pressansvarig på SPSM. Släpptes den 31 januari 2020.

Ladda ner avsnitt 21 
Lyssna på avsnitt 21 på Spotify 
Lyssna på avsnitt 21 på Apple podcast 
Läs avsnitt 21 (PDF-dokument, 153 bytes)

Två personer i halvfigur som tittar på varandra och ler

Avsnitt 22: Läs- och skrivsvårigheter i kombination med annan funktionsnedsättning. Hur ger man rätt stöd?

Det är vanligt att man missar läs- och skrivsvårigheter hos elever med inlärnings- eller koncentrationssvårigheter - vilka konsekvenser får det? Hur upptäcker man och hur ger man rätt stöd?

Medverkande: Jakob Åsberg, docent vid Göteborgs universitet, Gillbergs centrum och Ylva Schön, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman. Släpptes den 7 februari 2020.

Ladda ner avsnitt 22 
Lyssna på avsnitt 22 i Spotify 
Lyssna på avsnitt 22 i Apple podcast
Läs avsnitt 22 (PDF-dokument, 168 bytes)

Publicerat tisdag 11 oktober 2022