Samverkan med tolk

I en utredning av särskilt stöd behöver skolans medarbetare, eleven och vårdnadshavarna kunna förstå och ställa frågor till varandra. Då kan en tolk göra stor skillnad. Även bildstöd kan underlätta kommunikationen och öka elevens och vårdnadshavarnas självständighet och delaktighet.

Beställa tolk

Då skolan ska träffa nyanlända vårdnadshavare och elever är det ofta nödvändigt att använda tolk. Det går att beställa tolk hos de tolkförmed­lingar som kom­munen har upphandlat. Försök i första hand att beställa en auktoriserad tolk som har goda kunskaper i såväl svenska som tolkspråket och som behärskar tolketik och tolkteknik väl. Om det inte finns någon auktoriserad tolk att tillgå bör beställaren fråga efter en tolk med annan godkänd tolkutbildning.

Vid beställningen är det också bra att fråga om tolkens språkliga varietet. Det handlar om att många stora språk som till exempel arabiska, kurdiska, bosniska, somaliska och spanska talas på olika sätt i olika länder och regioner. Det är viktigt att ta reda på vilken dialekt eller variant som eleven och vårdnads­havaren talar och säkerställa att tolken förstår och kan den.

Om det inte finns någon med rätt kompetens som kan närvara, kan ibland tolk via telefon vara en lösning. Närstående ska inte agera som tolkar. De har inte tystnadsplikt och relationen kan påverka vad vårdnadshavarna väljer att säga. Det är inte förenligt med FN:s barnkonvention att använda barn som tolkar. Det hör till barnets rättigheter att inte behöva ta det ansvar som en översättningssituation innebär. Modersmåls­lärare och studiehand­ledare på modersmål bör inte heller användas som tolkar i möten med vårdnadshavare. På mötet ska modersmålsläraren och studiehandledaren delta utifrån sina professionella roller på skolan.

Gemensam förståelse av centrala begrepp

Tolken har språkkompetens men inte alltid specifik ämneskompetens. Därför är det viktigt med en tydlig ansvarsfördelning. Det är skolans medarbetare som har ämneskompetensen. Även om tolken är auktoriserad eller har erfaren­het av liknande situationer är det viktigt att säkerställa att hen har kunskap om innebörden av skoltypiska begrepp eller andra centrala ord. Utgå till exempel från ordlistan som finns i temat Dialog med vårdnadshavare.

Bildstöd

I dialogen med vårdnadshavare och elev kan bildstöd underlätta kommun­ikationen. Kommunikations- och dataresurscenter Dart vid Sahlgrenska universitetssjukhuset har utvecklat ett kommunikationsstöd som vårdpersonal kan använda tillsammans med patienter som inte pratar svenska. Läs mer på Västra Götalandsregionens webbplats. Materialet är kostnadsfritt och finns på elva språk. En del av materialet är användbart för skolan. Nedan följer två exempel. Det ena är en förklaring av vad en psykolog gör. Det andra är en bildkarta för att kunna prata om hur en person mår.

Illustrationen visar ett samtal mellan två personer.
Illustrationen visar hur bilder kan stödja kommunikation.

I bildstod.se går det också att skapa egna bild­kartor. Eftersom symboler och bilder kan tolkas på olika sätt i olika kulturer kan det vara bra att stämma av med modersmålslärare eller tolk som har kultur­kompetens.

Att genomföra möte med vårdnadshavare via tolk

Nedan presenteras en arbetsgång som kan underlätta vid samtal genom tolk.

Före mötet

 • När du bokar tolk bör du ange namnen på dem som ska vara med och fråga om tolken känner eleven eller vårdnads­havaren. Om tolken gör det bör hen avsäga sig uppdraget.
 • Informera om syftet med mötet när du bokar tolken. Skicka gärna material och information i förväg. Förklara eventuella ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Avsätt mer tid än vanligt för mötet. Tolkning tar tid.

Under mötet

 • Tänk igenom hur ni sitter i rummet. Alla ska kunna se varandra och höra det som visas och sägs. Titta på och tala direkt till eleven och vårdnadshavaren, inte på eller till tolken.
 • Inled med att berätta varför skolan har kallat till möte och vad som är syftet med mötet.
 • Tänk på att alltid fylla begreppen med innehåll. Det vill säga förklara ämnesspecifika ord och begrepp som inte har direkt motsvarighet i andra språk. För att undvika missförstånd måste dessa förklaras.
 • Betona att tolken alltid har tystnadsplikt.
 • Avbryt aldrig tolken.
 • Låt alla närvarande presentera sig själva, sin funktion och vad funktionen innebär.
 • Fråga eleven och vårdnadshavaren om de har några frågor eller annat som de vill ta upp.
 • Be vårdnadshavaren, eleven och tolken att säga till om de inte förstår innebörden av det du säger.
 • Låt mötet ta tid. Ge tid för både vårdnadshavaren och eleven att reagera på det du säger, berätta hur de ser på situationen och ställa frågor.
 • Summera samtalet. Kontrollera själv att eleven och vårdnadshavaren har förstått vad du menar.
 • Fråga vårdnadshavaren om hen vill tillägga något. Kontrollera att ni är överens om det som ni har bestämt.
Tolkade samtal

I filmen får du träffa Cecilia Wadensjö, professor i tolkning och översättning. Hon berättar bland annat om vad god tolksed innebär. Du får även ta del av erfarenheter från lärare, tolkar och studiehandledare.

Filmen är gjord av Skolverket 2015. I filmen får du träffa Cecilia Wadensjö, professor i tolkning och översättning. Hon berättar bland annat om vad god tolksed innebär. Du får även ta del av erfarenheter från lärare, tolkar och studiehandledare. Filmen är 6:40 minuter.

Reflektionsfrågor – samverkan med tolk

 • Hur kan du bidra till att alla på mötet blir delaktiga, när samtalet går via tolk?

Vill du veta mer?

Att samtala genom tolk på Socialstyrelsens webbplats

Att använda AKK på MiM Kunskapscentrums webbsida

Tolkregistret på Kammarkollegiets webbplats

Publicerat tisdag 19 september 2023