Skola

Introduktion

Nyanlända elever omfattas av samma regelverk som andra när det gäller särskilt stöd. Men skolan kan behöva utöka sina insatser när eleven ännu inte är etablerad i det svenska skol­systemet eller det svenska språket.

Stödmaterial med sex teman

Specialpeda­gogiska skolmyndigheten har identifierat sex centrala teman på ämnet särskilt stöd till nyanlända elever. Stödmaterialet handlar om:

  1. Ledning, stimulans och förebyggande arbete
  2. Samarbete i utredningen
  3. Flerspråkighet och funktionsnedsättningar
  4. Samverkan med modersmålslärare och studiehandledare
  5. Samverkan med tolk
  6. Dialog med vårdnadshavare

Temana är relaterade till varandra och bildar tillsammans en helhet. Till varje tema hör en eller flera filmer samt reflektionsfrågor. Vi rekommenderar att du börjar läsa Ledning, stimulans och förebyggande arbete. I övrigt kan du ta del av temana i vilken ordning som helst.

Kompetensutveckling

Stödmaterialet vänder sig till dig som arbetar inom de obligatoriska skolformerna, gymnasie­­skolan eller anpassade gymnasieskolan. Du kan ta del av materialet på egen hand eller använda det för kompetensutveckling tillsammans med ditt arbetslag.

Kurser om interkulturellt förhållningssätt, språkstörning, tvåspråkighet och tillgänglighet

Publicerat måndag 17 juni 2024