Introduktion

Hur kan elevhälsan främst vara förebyggande och hälsofrämjande? Hur kan samverkan mellan elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal utvecklas i det gemensamma uppdraget kring hälsa och lärande? Och vad behöver samordnas för ett mer hållbart elevhälsoarbete över tid?

Ett systematiskt elevhälsoarbete handlar om att kontinuerligt följa upp och vidareutveckla skolans förmåga att möta elevers olika och specifika behov. Fokus ligger på att förbättra förutsättningarna för elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Stödmaterial elevhälsa erbjuder stöd att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan. Innehållet bygger på Specialpedagogiska skolmyndighetens erfarenheter av skolors utvecklingsarbeten samt samverkan med forskare.

Vi rekommenderar filmen Utveckla skolans elevhälsoarbete som en introduktion. I filmen beskriver forskarna viktiga aspekter för utveckling av elevhälsoarbete i skolan utifrån sina respektive forskarperspektiv.

Utveckla skolans elevhälsoarbete
Medverkande i filmen är Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Eva Hjörne, professor, Göteborgs universitet, Ingrid Hylander, docent och legitimerad psykolog, Karolinska institutet, Pia Skott, filosofie doktor, Stockholms universitet, och Monika Törnsén, filosofie doktor, Umeå universitet. Filmen är 19 minuter. Om du vill ha filmen textad trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.

Stödmaterialets olika delar

För skolor som önskar processtöd under ett helt läsår finns en nätbaserad kurs som syftar till att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan. Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning.

För skolor som önskar ett konkret stöd för att tillsammans utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt finns en handledning med reflektionsunderlag. Det finns även filmer om reflektionsunderlagen och filmer om skolors elevhälsoarbete.

För att ta del av publikationer utifrån Specialpedagogiska myndighetens samverkan med forskare finns FoU-skrifterna Elevhälsoarbete under utveckling och Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete..

Gör gärna en förfrågan om stöd för att tillsammans med rådgivare diskutera möjliga upplägg för ett utvecklingsarbete på skol- eller huvudmannanivå utifrån Stödmaterial elevhälsa.

Ta även del av våra informationssidor om Elevhälsa samt Inspelade föreläsningar och webbinarier om elevhälsoarbete.

Publicerat tisdag 11 januari 2022