Studiepaket samverkan kring placerade barn och ungas skolgång

Illustrationen visar en grupp människor som sitter och arbetar tillsammmans

Studiepaket samverkan kring placerade barn och ungas skolgång

Studiepaketet har tagits fram för att skola och socialtjänst ska kunna samarbeta och samordna sig bättre när det gäller skolgången för placerade barn och unga. Studiepaketet är ett resultat av samarbete mellan Skolverket, Socialstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Syftet med studiepaketet är att:

  • öka kunskapen om att vad regelverken säger om ansvar och roller
  • öka förståelsen om vad socialtjänst och skola behöver göra inför, under och efter placering av barn och unga i samhällsvård för att deras skolgång ska fungera
  • öka förståelsen för hur viktigt skolan är för placerade barn och unga

Målgrupp

Målgrupp är i första hand elevhälsa och rektor på skola och handläggare inom socialtjänsten som arbetar med planering och insatser inför, under och efter placering av barn och unga i samhällsvård.

Innehåll

Studiepaketet innehåller tre moment:

  • Skolan som skyddsfaktor
  • Uppdrag och ansvar
  • Samverkan

Varje moment innehåller filmer, text att läsa, diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial.

Arbetsform

Utgångspunkten är att ni ska träffas för ett lärande i grupp. En rekommendation är att bilda en grupp med deltagare både från skola och socialtjänst. Ni kommer att läsa, se filmer, diskutera och reflektera över innehållet och utifrån diskussionsfrågor. Ni kan även diskutera andra frågor som känns angelägna för er.

Planering

Planera in 1,5-2 timmar till varje träff när ni ska arbeta med momenten.

Som förberedelse inför varje träff kan du som deltagare läsa de föreslagna texterna och anteckna sådant som du särskilt fastnat för.

Samtalsledare

Ni behöver utse en samtalsledare i gruppen. Samtalsledarens uppgift är att:

  • leda samtal utifrån materialet och diskussionsfrågorna
  • se till att alla får komma till tals och fördela tiden
  • sammanfatta diskussionerna

Uppmana gärna deltagarna att föra egna anteckningar när de tar del av materialet.

Inför Moment 3 är det en fördel om du som samtalsledare ser till att deltagarna får tillgång till stödet SAMS

Bilden visar Socialstyrelsens logotyp, Skolverkets logotyp samt SPSM:s logotyp.