Checklista för planering av undervisning

Här är ett förslag på hur en planering utifrån dubbla kursplaner kan gå till.

Syfte och långsiktiga mål

Hitta gemensamma nämnare i kursplanernas avsnitt om ämnets syfte och vilka långsiktiga förmågor som ska utvecklas.

Centralt innehåll

Hitta gemensamma nämnare i det centrala innehållet.

Planering av undervisningen

Planera för lektionsupplägg som passar för kunskapsmålen och som utgår ifrån elevernas intressen och individuella förutsättningar.

Delaktighet och tillgänglighet

Planera hur du ska tillgängliggöra lärmiljöerna och göra eleverna delaktiga. Det kan handla om strategier som: 

  • Att arbeta med olika sinnen.
  • Att arbeta med konkretisering av abstrakta begrepp.
  • Att ge varierade möjligheter till förförståelse och repetition.
  • Tidsomfång: hur långa genomgångar ska du ha och hur ska innehåll och arbetsuppgifter fördelas över tid?
  • Tydliggörande pedagogik. Det vill säga hur undervisningen svarar på elevernas inneboende frågor om när, hur, var, vad, varför, med vem och hur länge?
  • Val av arbetssätt, arbetsformer och lärverktyg som stöttar varje elevs utveckling mot de övergripande målen, till exempel gruppindelning, digitala verktyg, redovisningsformer och så vidare.

Mer stöd i planeringen finns i Moment 5 i det här studiepaketet, där det finns en Checklista för tillgänglighet och delaktighet.

Bedömningssituationer

Planera för bedömning: vad ska bedömas, hur ska det gå till och hur ska det dokumenteras? Planera hur du ska följa upp och utvärdera undervisningen.

Mer stöd när det gäller bedömning och betygssättning finns i Moment 6 i det här studiepaketet.


Checklistan är en del av Studiepaket dubbla läroplaner

Publicerat måndag 5 juli 2021