Planering

Stöd för egenreflektion

Ditt uppdrag under genomförandet innebär att göra ditt bästa för att alla ska delta aktivt och med stort engagemang i samtalen. Att alla vill, kan och vågar berätta om sina tankar, och att alla lyssnar, är centralt i det kollegiala lärandet.

 • Ta hjälp av dina tidigare erfarenheter av lyckade grupprocesser när du reflekterar kring detta, vilka var framgångsfaktorerna? Ta också hjälp av referenslitteraturen på sidan Vill du veta mer?, där det finns stöd för dig som samtalsledare.
 • Du kommer att få ta emot pedagogernas uppriktiga reflektioner om barngruppen, föräldrarna, arbetsmiljön och förhållandena på förskolan. Hur ska du förbereda dig för att kunna vara en professionellt neutral och stöttande samtalsledare?
 • Hur ska du själv få handledning i detta uppdrag?
 • Ett syfte med detta stödmaterial är att fördjupa samarbetet mellan förskolechefen och lokal, specialpedagogisk kompetens. Hur skulle det samarbetet kunna se ut hos er?

Förslag på tillvägagångssätt

 1. Ta del av hela stödmaterialet. Börja med att se föreläsningarna och filmerna om de tre ämnena trygga relationer, lek och kommunikation. Läs noggrant igenom alla reflektionsfrågor invid filmerna och läs igenom begreppslistan. Sätt dig in i tankarna om salutogena respektive relationella perspektiv och sök efter vardagliga exempel som kan åskådliggöra perspektiven under träffarna.
 2. Träffa förskolechefen. Tydliggör vilka roller och vilket ansvar ni har som chef respektive samtalsledare. Be förskolechefen att beskriva vad arbetslagen just nu har för utmaningar, vilka olika ansvar de har eller har haft och deras utbildning.
 3. Planera hela upplägget tillsammans med chefen, ta stöd av exemplen som ligger på förskolechefens sida. Nu behöver ni tillsammans gå igenom alla praktiska frågor. Det är mycket viktigt att ni båda har samma bild av hur träffarna ska genomföras och hur mycket tid du ska avsätta för det här uppdraget. Gör ert bästa för att reda ut alla eventuella oklarheter innan ni sätter igång. I förstudierna visade det sig att planeringsfasen tar tid, eftersom de olika träffarna sker under ordinarie arbetstid.
 4. Boka in ett par avstämningsmöten för er båda, förskolechef och samtalsledare, under genomförandefasen.
 5. Beställ loggböckerna, eller be förskolechefen att göra det. Beställ en loggbok per person, även till dig och till chefen.
 6. Genomför de fem fortbildningsträffarna och handledningsträffarna däremellan. Vid uppstartsträff och strategiträff leder du och förskolechefen mötet tillsammans.
 7. Utvärdera genomförandet tillsammans med förskolechefen. Fundera på hur ni går vidare.
Publicerat fredag 21 oktober 2016 Granskat onsdag 25 april 2018