Förslag på tillvägagångssätt

1. Ta del av hela stödmaterialet på ett övergripande plan. Gör korta nedslag i de filmade föreläsningarna och reportagen om ämnena trygga relationer, lek och kommunikation. Läs även igenom reflektionsfrågorna som ligger under filmerna, så får du en god uppfattning om hela materialet.

2. Påbörja tidigt en diskussion om personalens återkommande frågor när det gäller behovet av fortbildning. Se över nuläget och vad som behövs för att möta upp barnens behov. Föreslå att satsa på stödmaterialet, ta sedan ett gemensamt beslut. Du kan till exempel visa presentationsfilmen om stödmaterialet för medarbetarna. Prata om det kommande utvecklingsarbetet då och då, särskilt om det dröjer några månader tills ni ska sätta igång.

3. Utse en samtalsledare utanför den egna förskolan eller enheten. Tänk på att du helst vill hitta en samtalsledare som också kan vara ditt bollplank i specialpedagogiska frågor i fortsättningen.

4. Träffa samtalsledaren. Klargör vilka roller och vilket ansvar ni har som chef respektive samtalsledare under denna insats. Hur ska ni med gemensamma krafter få så goda resultat som möjligt, både när det gäller den här fortbildningen och när det gäller att få det undersökande och kunskapsbyggande arbetssättet att leva vidare? Innan ni ses nästa gång ska ni båda ha tagit del av stödmaterialets filmade föreläsningar och reportage.

5. Ta nu del av samtliga filmer. För loggbok kring dina egna reflektioner under tiden, till exempel genom att besvara en av frågorna under varje film. Använd så många som möjligt av orden i begreppslistan när du skriver.

6. Planera hela upplägget tillsammans med samtalsledaren: fem gemensamma fortbildningsträffar och minst tre handledningsträffar per arbetslag däremellan.

Gör ditt yttersta för att få till bra tider för dessa träffar, helst inte för sent på dagen, för att få så bra effekt som möjligt av insatsen. Ta stöd av exemplen från de olika kommunerna.

7. Inled uppstartsträffen, se nedan, och delta aktivt på alla fortbildningsträffar. Din närvaro och ditt engagemang är viktigt för personalens motivation, och de kommer att ha många frågor som bara du kan svara på. Handledningsträffarna är dock enbart avsedda för arbetslagen och samtalsledaren.

8. Stötta samtalsledaren under hela genomförandet. Boka in avstämningsmöten för er båda.

9. Led strategiträffen tillsammans med samtalsledaren, här finns förslag på tillvägagångssätt.

10. Följ upp genomförandet på din förskola, både med hela arbetslaget och individuellt vid nästa medarbetarsamtal. Då är det bra om var och en tar med sin loggbok för att minnas vad de ville ta upp med dig. Följ även upp genomförandet med samtalsledaren och gör en plan för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Förskolechefens uppgifter under uppstartsträffen

1. Sätt ord på era gemensamma mål och vilket ert uppdrag är utifrån läroplanen. För att kollegialt lärande ska få effekt behöver personalgruppen känna engagemang och vara involverade i förändringsprocessen. Vilka är de gemensamma utmaningarna som personalen brottas med?

Betona att detta utvecklingsarbete inte är något som går utöver ordinarie verksamhet, utan att detta är er chans att fördjupa er i verksamhetens kärnområden – barns utveckling och lärande.

2. Dela med dig av reflektioner som du redan har gjort kring era behov av kompetensutveckling idag. Dela gärna med dig av dina tankar kring något som du tycker är särskilt relevant för just er i stödmaterialets filmer, som du ju redan har sett.

3. Berätta om dina förhoppningar inför det fortsatta utvecklingsarbetet. Berätta att du kommer att ta upp denna fortbildning under framtida arbetsplatsträffar och i individuella utvecklingssamtal, så att er gemensamma kunskapsresa kan fortsätta. Berätta också hur det fortsatta samarbetet med lokal, specialpedagogisk kompetens skulle kunna se ut.

4. Redogör för all praktisk planering: datum, tid och plats för varje träff på något lämpligt sätt, gärna på utskrivna blad till var och en. Besvara alla eventuella frågor som personalen kan ha kring syfte och genomförande.

5. Presentera samtalsledaren och lämna över ordet till honom eller henne.

Gå vidare till sidan Genomförande.

Publicerat torsdag 8 december 2016 Granskat onsdag 8 augusti 2018