Genomförande

Tre exempel

Denna fortbildning är framtagen för kollegialt lärande där arbetslaget är den minsta enheten. Fortbildningen kan även skalas upp och genomföras på en hel förskola eller i en hel kommun samtidigt. Var då mån om att ge varje arbetslag sin egen tid för handledningsträffarna. Här är tre olika exempel på genomförande.

Förskola 1

Förskolan stängdes helt vid uppstartsträffen, de tre fortbildningsträffarna och avslutningsträffen. När arbetslagen fick grupphandledning tog de andra avdelningarna hand om deras barngrupp. Hela arbetet tog åtta månader att genomföra, från uppstartsträff till avslutningsträff. Att träffarna låg ganska sent på eftermiddagarna upplevde personalen som jobbigt, de var mycket trötta mot slutet av passen.

 • Uppstartsträff, en heldag
 • Fortbildningsträff om trygga relationer, klockan 16:00-18:30
 • Handledningsträff 1 för arbetslagen
 • Fortbildningsträff om lek, klockan 16:00-18:30
 • Handledningsträff 2 för arbetslagen
 • Fortbildningsträff om kommunikation, klockan 16:00-18:30
 • Handledningsträff 3 för arbetslagen
 • Avslutningsträff, klockan 13:00-17:00

Under fortbildningsträffarna, som leddes av en specialpedagog, deltog hela personalgruppen och förskolechefen i detta upplägg:

 1. Runda, alla delger gruppen en personlig reflektion kring en fråga, till exempel ur loggboken, och gruppens uppgift är enbart att lyssna på var och en utan att avbryta eller kommentera.
 2. Alla ser filmerna.
 3. Diskussion utifrån filmen i tvärgrupper där arbetslagen blandas.
 4. Gemensam avslutning och uppmaning att skriva i loggboken till nästa gång.

Förskola 2

Förskolan stängdes helt vid tre tillfällen och insatsen tog cirka ett år från uppstartsträff till avslutningsträff. När arbetslagen fick grupphandledning tog de andra avdelningarna hand om deras barngrupp.

 • En kombination av uppstartsträff och fortbildningsträff om trygga relationer, klockan 08:30-16:30
 • Handledningsträff 1 för arbetslagen
 • En kombination av fortbildningsträff om lek och handledningsträff 2 för arbetslagen, klockan 08:30-16:30
 • Handledningsträff 3 för arbetslagen
 • En kombination av fortbildningsträff om kommunikation och handledningsträff 4 för arbetslagen, klockan 08:30-16:30
 • Avslutningsträff, klockan 16:00-18:00

Under heldagarna genomförde samtalsledaren ett liknande upplägg som hos förskola 1, kompletterat med gruppstärkande övningar utifrån några av reflektionsfrågorna, vilket var mycket uppskattat.

Förskola 3

På denna förskola använde man kvällstider med cirka en månads mellanrum för fortbildningsträffarna och behövde därmed inte stänga förskolan mer än vad man vanligen gjorde. Hela insatsen genomfördes på ett halvår. Detta upplevdes dock som negativt av deltagarna, som hade svårt att hinna reflektera kring fortbildningen och sin egen yrkesutövning innan handledningsträffarna. De önskade att det hade gått minst tre, fyra veckor emellan varje tillfälle.

 • Uppstartsträff, klockan 16:00-19:00
 • Handledningsträff 1 för arbetslagen
 • Fortbildningsträff om trygga relationer, klockan 16:00-19:00
 • Handledningsträff 2 för arbetslagen
 • Fortbildningsträff om lek, klockan 16:00-19:00
 • Handledningsträff 3 för arbetslagen
 • Fortbildningsträff om kommunikation och avslutningsträff, 16:00-19:00
Publicerat fredag 21 oktober 2016 Granskat måndag 9 januari 2017