Deltagare

Materialet som ni arbetar med är framtaget för kollegialt lärande i arbetslaget. Ni ska tillsammans göra en kunskapsresa och ni kommer att få både nya insikter och nya utmaningar på vägen. En förskollärare som tidigare har deltagit i fortbildningen säger:

Vi har börjat säga att vi är kompletterande anknytningspersoner vid inskolningen och att vi är medlekare i barnens egna lekar. Det hade nog inte hänt om vi inte hade arbetat med stödmaterialet tillsammans. Vi har också fått en bättre sammanhållning. Jobbet har blivit både lite enklare och mycket roligare, för nu vet vi att vi är bra på det viktigaste! Vi är stolta över att vi gör ett bra jobb ihop, med barnen! Vi vet också vad vi behöver ta tag i framöver, och chefen vet det med.

Vad erbjuder stödmaterialet?

Detta är ett utvecklingsarbete av själva kärnverksamheten och inte något som går utöver er ordinarie verksamhet. Stödmaterialet förmedlar kunskaper om salutogena och relationella perspektiv i förskolan med hjälp av kollegialt lärande: gemensam fortbildning, handledning och loggboksskrivande. Här finns filmade föreläsningar och reportage om ämnena trygga relationer, lek och kommunikation, kunskap som är relevant för alla som arbetar med barn.

Här finns också stöd för planering, genomförande och uppföljning, vilket framförallt är avsett för förskolechefen och samtalsledaren.

Vad ska du göra?

  1. Du ska delta i fem fortbildningsträffar där ni tar del av filmade föreläsningar och reportage tillsammans. Därefter diskuterar ni er vardag i relation till det som ni har sett.
  2. Du ska föra loggbok enskilt, vilket du kan läsa mer om nedan.
  3. Du ska delta i handledningsträffar där du och ditt arbetslag reflekterar och samtalar tillsammans. Handledningsträffarna leds av samtalsledaren, chefen deltar inte. Ni i arbetslaget tar gemensamma beslut ihop med samtalsledaren om de frågor som ska föras vidare till exempelvis en arbetsplatsträff.

Vad kan du förvänta dig?

Du kommer att få tid för egen reflektion. Du kommer att få sätta ord på din yrkespraktik, både enskilt och i arbetslaget. Du kommer att få nya kunskaper om hur du som pedagog och hur ni som arbetslag kan möta olikheter i förskolan, både hos barn och vuxna. Du kommer att få inspiration till att fortsätta lära och fördjupa dig inom de områden som är viktiga för dig i din yrkesroll.

Att skriva loggbok

Du skriver loggbok av flera anledningar. För det första skriver du för att fånga vad som sker i vardagsarbetet och för att fånga dina egna tankar, det kallar vi för dina observationer. För det andra skriver du för att reflektera kring dina observationer och försöka tolka dem, alltså fylla dem med mening utifrån din livserfarenhet och din kunskap. För det tredje skriver du för att kunna dra slutsatser av det som du har sett, tänkt och lärt.

När du berättar om dina observationer, reflektioner och slutsatser för andra kommer du få nya perspektiv på frågan, till exempel kan du dra andra slutsatser eller hitta andra vägar igenom ett problem. Du kan bygga ny kunskap. Du kan också förbättra din förmåga att formulera dina tankar och dina förslag på utvecklingsområden i verksamheten, när du i loggboken använder ord och begrepp från begreppslistan. På så sätt kan loggboksskrivandet bli ett verktyg för att öka din grad av medbestämmande och delaktighet på din arbetsplats.

Så här kan du göra

Dela in några uppslag i din loggbok i tre spalter. Skriv tre rubriker överst, till exempel:

  1. Min observation, eller Min beskrivning
  2. Min tolkning, eller Mina reflektioner
  3. Mina slutsatser

Ta för vana att ha med dig loggboken varje dag på jobbet. Kasta ner några ord på en ny sida, under rubriken Min observation, så snart som du lägger märke till något som väcker tankar. Använd din ordinarie reflektionstid till att sätta ord på hur du tolkar situationen, baserat på dina erfarenheter och din kunskap. Du kan vänta med att dra slutsatser till ett senare tillfälle, för de mest framåtsyftande slutsatserna kanske du drar efter att du har pratat om frågan med gruppen och fått ta del av deras perspektiv. Men, även om du tar in andras perspektiv är loggboken bara din, det är dina egna ord som ska fylla den.

Under fortbildningens gång kommer du att bli uppmanad att fundera på frågor att ta upp i era handledningsträffar. De frågorna kan du samla på ett eget ställe, till exempel längst bak i loggboken.

Fördjupa dig

Efter sidorna för de olika träffarna ligger förslag på fördjupning om stödmaterialets ämnen. På sidan för uppstartsträffen ligger många boktips av mer allmänt slag.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har också ett stort kursutbud som du kan läsa mer om här.

Publicerat måndag 19 september 2016 Granskat onsdag 25 april 2018