Elevhälsans roll

Skolor och skolhuvudmän har olika förutsättningar för undervisning på distans och varierande beredskap för de konsekvenser som detta kan medföra. Elever med funktionsnedsättning eller elever som på andra sätt är i behov av stöd behöver särskilt uppmärksammas.

Elevhälsan har en viktig roll för att tillsammans med lärare följa upp distansundervisningen och planera för att säkerställa elevers rätt till stöd. 

Den samlade elevhälsan är viktig för en bredare analys och djupare förståelse av hur elever påverkas av situationen. De specialpedagogiska, psykologiska, psykosociala och medicinska kompetenserna behövs för att tillsammans med skolledning och lärare planera skolans pågående och fortsatta arbete.

Frågeställningar

 • På vilka sätt har lärare och elevhälsan möjlighet att samverka och stötta varandra?
 • Vad blir viktig att samverka kring?
 • Hur kan arbetet samordnas? Ansvar, kommunikation, uppföljning, samverkan med andra aktörer utanför skolan, och så vidare.
 • På vilka sätt kan elevernas frågor och eventuella oro fångas upp och bemötas?
 • Vilket stöd behöver planeras utifrån elevernas olika behov?
 • Vilka lärdomar har gjorts och vad kan tas vidare i det fortsatta arbetet?

Checklista

 1. Utgå från skolans helhetsuppdrag kring hälsa och lärande.
 2. Planera tillsammans med lärarna för en tillgänglig och flexibel undervisning. Använd varandras olika kompetenser.
 3. Tydliggör arbetet kring de elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.
 4. Uppmärksamma de elever som är i behov av annat stöd utifrån distansundervisning.
 5. Involvera och lyssna på eleverna.
 6. Stäm av med varandra kontinuerligt.
 7. Stötta och samtala med varandra och eleverna för att göra arbetet hanterbart, begripligt och meningsfullt.
 8. Utvärdera tillsammans för att synliggöra framgångsrika strategier.

Aktuella länkar

Skolverket om skolans arbete med elevhälsa under coronapandemin

Vårt stödmaterial Elevhälsa

Rädda barnen om coronaviruset

BRIS om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten om coronaviruset

Socialstyrelsen

Beteendeanalys.nu om att stödja personer med autism genom oroliga tider

Uppdrag psykisk hälsa om Psykisk hälsa i kristider

Publicerat fredag 8 januari 2021