Elevhälsans roll

I den extrema situation som råder ställs höga krav på samordning av skolans elevhälsoarbete. Skolor och skolhuvudmän har olika förutsättningar för undervisning på distans och varierande beredskap för de konsekvenser som detta kan medföra. Elever med funktionsnedsättning eller elever som på andra sätt är i behov av stöd behöver särskilt uppmärksammas.

Elevhälsans olika professioner blir viktiga för en bredare analys och djupare förståelse av hur elever påverkas av rådande omständigheter. De specialpedagogiska, psykologiska, psykosociala och medicinska kompetenserna behövs för att tillsammans med skolledning och lärare planera skolans pågående och fortsatta arbete.

Frågeställningar

 • På vilka sätt har lärare och elevhälsan möjlighet att samverka och stötta varandra?
 • Vad blir viktig att samverka kring?
 • Hur kan arbetet samordnas? Ansvar, kommunikation, uppföljning, samverkan med andra aktörer utanför skolan, etc.
 • Hur kan elevernas frågor, eventuella oro och behov av stöd fångas upp och bemötas?

Checklista

 1. Utgå från skolans helhetsuppdrag kring hälsa och lärande.
 2. Planera tillsammans med lärarna för en tillgänglig och flexibel undervisning. Använd varandras olika kompetenser.
 3. Tydliggör arbetet kring de elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.
 4. Uppmärksamma de elever som är i behov av annat stöd utifrån rådande omständigheter.
 5. Involvera och lyssna på eleverna.
 6. Stäm av med varandra kontinuerligt.
 7. Stötta och samtala med varandra och eleverna för att göra arbetet hanterbart, begripligt och meningsfullt.
 8. Prioritera. Det ÄR en extrem situation just nu.

Aktuella länkar

Skolverkets information om elevhälsa

Stödmaterial elevhälsa

Bloggen Pedagogisk psykologi

Rädda barnen om coronaviruset

BRIS om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten om coronaviruset

Socialstyrelsen

Artikel Skolvärlden: Vi måste lyfta elevhälsan när skolan flyttar hem

Beteendeanalys.nu om att stödja personer med autism genom oroliga tider

Psykisk hälsa i kristider
Sveriges kommuner och regioner, SKR, har skapat sidor med samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Skolans arbete med elevhälsa under coronapandemin
Skolverket

Publicerat torsdag 7 maj 2020