Värderingsverktyget som stöd

Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning ger stöd för att förskolor och skolor ska utveckla lärmiljön. Genom att lärmiljön blir tillgänglig för alla barn och elever förbättras möjlighet till deltagande och lärande.

Det handlar om att synliggöra eventuella hinder som finns och att undanröja dessa. Materialet som innehåller en handledning, värdering av lärmiljön och underlag till handlingsplan är ett stöd för utveckling.

Handledningen

I handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning finns information om tillgänglighetsmodellen och hur självskattning kan genomföras med hjälp av värderingsverktyget. Handledningen ger även stöd till hur verksamheter kan arbeta systematiskt med utveckling av tillgänglig lärmiljö.

Den ger också förslag på hur barn och elever kan vara delaktiga så att deras upplevelser av lärmiljön kan tas tillvara.

Varje område i handledningen har en färgmarkering som gör det lätt att hitta och använda innehållet.

Handledningen till Värderingsverktyget

Värdera lärmiljön

Förskolans eller skolans lärmiljö kan kartläggas. Kartläggningen gör du med det digitala värderingsverktyget. Det är 22 indikatorer i tillgänglighetsmodellen som värderas. Färgmarkeringen för indikatorerna och handledningen återfinns i det digitala verktyget.

Det finns ett påstående för varje indikator som bedöms utifrån fem nivåer.
Det går att sammanställa resultaten från flera enskilda värderingar till ett verksamhetskonto. Där kan man få ett samlat resultatet från alla på en skola.
Information om hur inloggningskonto och verksamhetskonto skapas kan du läsa om i lathunden.
Lathund för Värderingsverktyget (PDF-dokument, 855 bytes)

Logga in i Värderingsverktyget

Om du behöver hjälp med verktyget kontakta varderingsverktyg@spsm.se

Handlingsplan

 De markerade indikatorerna utgör underlag för den mall för handlingsplan som kan skapas i verktyget. I handlingsplanen kan verksamheten ta fram mål, åtgärder och uppföljning för att förbättra lärmiljön. I handledningen finns stöd om hur detta kan gå till.

Handlingsplan förskola
Handlingsplan skola och fritidshem (PDF-dokument, 478 bytes)

Systematisk uppföljning och utveckling

Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning ger möjlighet att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av lärmiljön. En skola kan successivt förbättra lärmiljön genom återkommande självvärderingar. Det är viktigt att ta tillvara barns och elevers upplevelser, och att följa upp och utvärdera mål och åtgärder.

Läs mer om systematiskt kvalitetsarbete i handledningen samt i Skolverkets allmänna råd Systematiskt kvalitetsarbete- för skolväsendet.

Publicerat tisdag 21 mars 2023