Illustration: Ett klassrum. En elev siter och pratar, en flicka sitter och lyssnar i hörlurar och en lärare visar något på en surfplatta.

Vad säger lagen om ljudmiljö?

I skollagen slås det fast att lärmiljöer ska utformas så att alla barn och elever tillförsäkras en miljö som präglas av trygghet och studiero. Dessutom ska lärmiljön ta hänsyn till barns och elevers olika behov samt rätt till utveckling och lärande.

För mer specifik beskrivning av kraven för att nå god arbetsmiljö hänvisar skollagen till Arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen omfattar, med vissa undantag, alla arbetstagare vilket även innefattar elever från årskurs ett och uppåt samt barn i förskoleklasser. Barn i förskolor omfattas inte av arbetsmiljölagen men givetvis omfattas personalen av lagstiftningen. Arbetsgivaren har huvudansvaret för att arbetsmiljöbestämmelser följs.

Om arbetsplatsens utformning

Arbetsmiljöverkets författningssamling skriver om krav på arbetslokaler och att det är viktigt att tänka på den akustiska planeringen. Så att risken för störande ljud minimeras redan i ett tidigt skede. I lokaler med öppna planlösningar är det stor risk för ljudstörning. Därför bör öppen planlösning bara användas om den är till fördel för den undervisning som ska bedrivas där. Mer information om lokaler med öppna planlösningar finns i Boverkets handbok Bullerskydd i bostäder och lokaler.

Om buller på arbetsplatsen

Vi upplever buller individuellt. Därför är det inte möjligt att ange ett generellt samband mellan buller och störningsupplevelsen. Särskilt vid lägre ljudnivåer kan känsligheten för ljudstörning variera avsevärt. För personer med auditiva perceptionssvårigheter är känsligheten särskilt stor. Även risken för röstproblem uppmärksammas i Arbetsmiljöverkets författning.

Det går inte att ange någon nedre gräns då bullerdämpande åtgärder inte längre är motiverade.

Plan- och bygglagen

Baserat på Plan- och bygglagen arbetar Boverket med frågor som rör samhällsplanering och byggande och tar fram föreskrifter och vägledningar som finns samlat i Boverkets byggregler. Där anges kraven på lokalers akustiska egenskaper.

Enligt avsnitt 7:22 i Boverkets byggregler är kravet på byggnaden uppfyllt om  kraven för ljudklass C i Svensk standard är uppfyllt.

Svensk Standard, SS25268

Svensk Standard, SS25268, har gemensamt tagits fram av bland annat myndigheter, näringsliv och intresseorganisationer. Standarden ger detaljerade anvisningar om vilka akustiska krav som lokaler ska uppfylla.

Standard är framtagen för att

  • underlätta planering, projektering, produktion och kontroll
  • ge stöd till brukare och beställare att ställa relevanta ljudkrav
  • ge möjligheter till kvalitetssäkring av ljudmiljön och därmed också möjliggöra kvalitetsdeklaration av lokaler för angiven verksamhet
  • klargöra ansvarsfördelning mellan olika aktörer
  • hjälpa byggherrar och brukare att ställa relevanta ljudkrav.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

De allmänna råden gäller för lärmiljöer och innehåller riktvärden för maximala ljudnivåer.

Publicerat lördag 29 januari 2022