Pedagogik

Ett aktivt lärande där eleverna kan delta genom frågor, kommentarer och i diskussioner är en viktig hörnsten i dagens klassrum. Alla elever ska känna delaktighet utifrån sina förutsättningar.

Kunskap är nyckeln till framgång

En inkluderande pedagogisk miljö innebär att lärarna har en omfattande kunskap om funktionsnedsättningars konsekvenser, akustik, pedagogik och teknik.

I en inkluderande pedagogisk miljö är man som lärare medveten om hur olika arbetssätt och bemötande påverkar ljudmiljön. Kunskaper om vad som innebär en inkluderande pedagogisk miljö hjälper även läraren att ställa krav på till exempel hörteknik för elever med hörselnedsättning, hur den ska utformas och om den passar in det pedagogiska arbetet.

Vi erbjuder fortbildning för pedagoger inom området, både via distans och genom nätverksträffar och utbildningsdagar.

Att höra i buller

Olika studier visar att alla barn upp till sena tonåren har svårare än vuxna att uppfatta tal i buller. Det beror på att de befinner sig i en språklig utvecklingsfas där överskottsinformation är en viktig del i utvecklingen. Kort kan man säga att barn under den språkliga utvecklingsfasen är mer känsliga för störande ljud än ungdomar och vuxna. Om lärmiljön är bullrig försvinner överskottsinformationen i bruset och den språkliga utveckling hämmas. Har barnet dessutom en funktionsnedsättning kan det bli extra problematiskt.

Inspirerande exempel

Pedagogiska tips och förhållningssätt från Gotland

Publicerat fredag 19 september 2014 Granskat tisdag 22 maj 2018