Forskning kring auditiv miljö

Auditivt fokus – Om ljudmiljö och delaktighet för elever med synnedsättning.

Ljudmiljön är väldigt viktig för elever med synnedsättning och det är något som måste uppmärksammas. Forskning och erfarenhet tyder på att helhetslösningar som skulle gynna elever med blindhet även skulle gynna många andra elevgrupper som exempelvis elever med hörselnedsättning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och elever med svenska som andraspråk.

Masteruppsats (PDF-dokument, 1,1 MB) av Sara Backström Lindeberg, rådgivare på Resurscenter syn, SPSM

Dålig ljudmiljö ger 20 procent sämre resultat

Störande ljud gör att vi slösar bort våra mentala resurser på att anstränga oss för att uppfatta och lyssna på den som talar snarare än att förstå och ta till oss budskapet. Det säger Robert Ljung, doktor i teknisk psykologi vid Högskolan i Gävle.

Hans forskning bland skolever, visar att man minns cirka 20 procent mindre i miljöer där ljudmiljön stör inlärningen. Ett stort problem är att bakgrundsbullret maskerar konsonanterna i talet, vilket gör det svårt att förstå vad som sägs.

Robert Ljungs forskning i klassrummen – artikel hos Sveriges radio

Robert Ljung om Ljudets påverkan på minnet – föreläsning från Sound Education

Buller i förskola, om hälsa och förebyggande åtgärder

Fredrik Sjödins avhandling, Noise in the preschool: health and preventive measures, beskriver bullersituationen i förskoleverksamhet.

Viktiga resultat är att bullret påverkar det pedagogiska arbetet och ökar arbetsbelastningen för personalen. Färre barn i avdelningarna, bra leksaker ur akustisk synvinkel, ljuddämpande bord och absorbenter var viktiga delar i en förbättrad ljudmiljö. Den enskilt viktigaste faktorn i påverkan av ljudmiljön var barngruppens storlek.

Publicerat fredag 19 september 2014 Granskat onsdag 28 september 2016