Delaktighet

Delaktighet handlar om att vara en del i en aktivitet, ett sammanhang eller en relation. I förskolan och skolan kan delaktighet handla om vara del i ett gemensamt lärande i en undervisningssituation eller att ges förutsättningar att vara delaktig i kamratgemenskapen.

Begreppet delaktighet används i betydelsen "att vara en del av", vilket omfattar mer än till exempel enbart inflytande. Delaktighet har även innebörden av att höra till, både i betydelsen av en egenupplevd känsla och att faktiskt ges förutsättningar till att finnas med i samma aktiviteter som andra i gruppen.

Delaktighet handlar också om barn och ungas rätt att uttrycka sin mening, bli lyssnad på och till inflytande.

Betydelsen av delaktighet

Delaktighet, i motsats till utanförskap, är något som generellt främjar välmående. Sambandet mellan upplevd delaktighet - välmående och lärande är sedan en tid väl etablerat. Skollagen, barnkonventionen, forskning och olika studier pekar på betydelsen av barns delaktighet, både när det gäller måluppfyllelsen i skolan, rätten till inflytande och elevernas hälsa.

Skolinspektionens granskningar och andra rapporter visar att delaktigheten för elever med funktionsnedsättning i skolan har stora brister. Om det inte uppmärksammas kan det leda till uteslutning, utsatthet och mobbning. I stödmaterialet "Delaktighet ett arbetssätt i skolan" beskrivs ett arbetssätt hur skolor kan arbeta med att upptäcka brister och hur vi kan främja elevers delaktighet i skolan.

Delaktighet i skolan är centralt för alla elevers lärande och utveckling. Skolinspektionen har granskat hur lärare skapar förutsättningar för alla elevers delaktighet i undervisningssituationen. Granskningen utgår och analyseras utifrån från Specialpedagogiska skolmyndighetens delaktighetsmodell. Skolinspektionens rapport Att skapa förutsättningar för delaktighet i undervisningen.

Läs mer om delaktighet

Barnombudsmannens årsrapport

Att skapa förutsättningar för delaktighet i undervisningen, rapport från Skolinspektionen.

Skolinspektionens granskning av elevhälsan

Välkommen till verkligheten - Barn och ungdomar om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan Barnombudsmannens årsrapport:

Hur är läget 2015? - En samlad uppföljning av funktionshinderpolitiken, framtagen av myndigheten för delaktighet

Skolinspektionens granskningsrapport (2009:6).

Publicerat fredag 5 maj 2017 Granskat fredag 12 oktober 2018
ELEVER

Läs mer på elevsidorna

Alla som går i skolan har rätt till en bra skoldag. På elevsidorna finns information riktad till barn och unga om elevers rättigheter i skolan. Här kan du också ta del av filmer och elevers egna berättelser.

Lästips om delaktighet

  • Bildtext saknas

    Delaktighet - ett arbetssätt i skolan

    Att uppleva och känna delaktighet är en förutsättning för lärande och utveckling. Erfarenheter visar att särskilt elever med funktionsnedsättning möter hinder för delaktighet i skolan och att behovet