Stadie­övergångar och skol­byten

Att byta skola eller börja i en ny årskurs är en stor sak för de flesta barn och ungdomar. För elever med funktionsnedsättning är det ofta ännu mer krävande. Därför är det viktigt att planera i god tid och tänka igenom vilka insatser den mottagande skolan behöver göra.

Barn och elever med funktionsnedsättningar går i alla skolformer. Skolbyten eller stadieövergångar kan se olika ut beroende på vilken skolform det gäller. Vi bör först lyssna in vad barnet och eleven tycker är viktigt om sitt skolbyte eller stadieövergång. 

Lämna uppgifter från förskolan 

Förskolläraren har ett ansvar för att barn i behov av särskilt stöd uppmärksammas i överlämnanden. Det ska finnas samarbetsformer så att barnet och vårdnadshavare kan förbereda sig för övergången. 

Skolans skyldigheter 

Det är elevens behov som styr när skolan gör en överlämning. Skolan är skyldig att lämna relevanta uppgifter som kan underlätta för elevens skolgång. Bjud vårdnadshavarna och eleven till samtal. Berätta om den information som skolan planerar att lämna. Beskriv även vilka rutiner ni använder. Om skolan haft stöd av något Resurscenter från SPSM, kan de delta vid överlämnandet. Detta sker i så fall utifrån vårdnadshavares samtycke.

Lämna uppgifter från skolan

Uppgifter som ska lämnas är resultatet av den uppföljning av stöd som skolan gör vid vårterminens slut, inför en stadieövergång eller ett skolbyte. Skolan bör lämna information om eleven fått extra anpassningar och särskilt stöd. Extra anpassningar och särskilt stöd kan vara:

 • Specialpedagogiska insatser.
 • Särskilt schema över skoldagen.
 • Tydliga instruktioner, stöd att sätta igång arbetet, stöd att förstå texter och tidshjälpmedel. 
 • Anpassade läromedel. 
 • Digitala lärverktyg, anpassade programvaror och tekniska hjälpmedel till exempel hörteknik, punktskriftsskärm och talsyntes. 
 • Ha enskild undervisning, särskild undervisningsgrupp eller anpassad studiegång.
 • Behov av resurslärare eller assistent.  
 • En anpassad fysisk lärmiljö. Exempelvis god belysning och god ljudmiljö i undervisningslokaler och allmänna utrymmen. Det kan vara ljudabsorberande bänkar och stolar. 
 • Anpassad utomhusmiljö exempelvis ledstråk. 

Skolan bör lämna eventuellt åtgärdsprogram där det särskilda stödet är beskrivet. Är det relevant lämnar skolan även utredningen som är gjord utifrån åtgärdsprogrammet. Ett Resurscenter från SPSM kan ha varit delaktig i en sådan utredning.

Barn- och elevhälsoteam 

Barn- och elevhälsoteamet har en viktig roll. Ofta är många instanser inblandade. Det kan till exempel vara  barn- och ungdomshabilitering, syncentral, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), hörselhabilitering, logopedmottagning, socialtjänst, och så vidare. Om vårdnadshavare samtycker kan skolan bjuda in inblandade till en samverkansträff. 

Skolan som tar emot eleven 

Se till att eleven får information om den nya skolans lokaler och personal på ett tillgängligt sätt exempelvis genom bilder, film eller ljud. Mottagande skola kan även besöka den nuvarande skolan. De kan då ta del av arbetssätt och bygga relation med eleven. Ge eleven chans att få en så bra start som möjligt i sin nya skola. Det kan eleven få genom ett eller flera besök som sträcker sig över en längre tidsperiod. Utse en kontaktperson som samverkar med skolan som lämnar eleven och andra inblandade exempelvis Barn- och ungdomshabilitering.

Lärmiljön på den nya skolan 

 • Anpassa den fysiska lärmiljön i de lokaler som eleven är i. Det kan till exempel vara klassrum, gymnastiksal, matsal och korridorer.  
 • God belysning och ljudmiljö till exempel med ljudabsorberade bänkar och skrapfria stolar.
 • Ha gärna undervisningen i ett hemklassrum. Det är bra med ett anslutande grupprum. 
 • Se över klassens storlek. Gör det möjligt för klassen att arbeta i mindre grupper.
 • Skolan behöver se över och beställa hjälpmedel utifrån elevens behov i god tid innan eleven börjar. Exempelvis anpassade läromedel, digitala lärverktyg och tidshjälpmedel.

Organisationen på den nya skolan 

Läs om överlämning vid skolbyte på Skolverkets webbplats

Publicerat tisdag 23 maj 2023