Tvåspråkighet

Tvåspråkighet för en person som är döv eller har en hörselnedsättning innebär att hon eller han behärskar och kan använda såväl svenska som svenskt teckenspråk. Genom att utveckla både svenskt teckenspråk och svenska stärks möjligheterna till delaktighet och tillgänglighet i samhället.

Att vara tvåspråkig innebär att:

  • kunna använda språken separat i skilda situationer
  • kunna växla mellan språken i ett gemensamt sammanhang
  • ha en känsla för när det ena respektive det andra språket bör användas.

Lära för livet

Det är viktigt att ha ett livslångt perspektiv när det gäller att få kommunikationen att fungera i olika sammanhang. Vi kan inte förutse hur tekniken fungerar i alla tänkbara framtida situationer. Det är också svårt att veta hur obekanta situationer inverkar på kommunikationen för den som inte hör. Det som fungerar i ett klassrum just för tillfället kanske inte fungerar lika bra i andra klassrum, på rasten eller i slöjdsalen.

Värdefullt att lära sig språken tidigt

För att garantera delaktighet i alla typer av situationer är rätten till tvåspråkighet avgörande. Det är en livskunskap att tidigt i livet utveckla både svenska och svenskt teckenspråk för att senare kunna göra egna val av kommunikation i olika situationer. Att tidigt kunna två språk ger trygghet och delaktighet. Att senare i livet lära sig svenskt teckenspråk för att kunna använda teckenspråkstolk vid, till exempel, högre studier eller i arbetslivet är betydligt svårare.  

Inspirerande exempel

På sidan Efter grund- och specialskolan finns ett par filmer där vi får möta en student och en yrkesarbetande person som berättar hur de använder både svenskt teckenspråk och svenska i sin vardag.

Läs mer om hur vi arbetar med tvåspråkighet inom specialskolan och ta del av filmer med barn och vuxnas berättelser om hur de använder två språk i vardagen.

Vilket språk använder du – teckenspråk eller svenska?

I den här filmen möter vi några elever som går på två tvåspråkiga, regionala specialskolor. De berättar om vilket språk de använder i olika situationer och när de föredrar det ena språket framför det andra.

Video

Publicerat fredag 26 augusti 2022