Litteratur om AKK

Här hittar du litteratur inom området Alternativ och kompletterande kommunikation.

 • Anderson, Lotta (2002). Interpersonell kommunikation: En studie av elever med hörselnedsättning i särskolan. Malmö högskola: Lärarutbildningen. lup.lub.lu.se/search/record/20874
 • Blackstone, S & Hunt Berg, M. (2003) Sociala nätverk, Kartläggning av kommunikationen mellan individer med komplexa kommunikativa behov och deras kommunikationspartners. Svensk översättning (2007) Specialpedagogiska institutet. Specialpedagogiska skolmyndigheten best.nr 59 & 60
 • Bottegaard Neass,K-A & Vea Karlsen,A.(red.) (2015) God Kommunikasjon med ASK-brukere. Fagbokforlaget.
 • FN:s Generalförsamling(1989). FN:s konvention om barnets rättigheter: Barnkonventionen Stockholm: Rädda barnen
 • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Ds 2008:23 Stockholm, Socialdepartementet
 • Föreningen Sveriges Habiliteringschefer. (2012). Tidiga kommunikations- och språkinsatser till förskolebarn inom barnhabilitering. Uppdatering sept. 2014. www.habiliteringschefer.se/
 • Föreningen Sveriges Habiliteringschefer. (2015) Metoder för att stimulera språk och kommunikation hos barn, ungdomar och vuxna inom habiliteringen. www.habiliteringschefer.se/
 • Heister Trygg, B. & Andersson, I. (2009). Alternativ och Kompletterande Kommunikation i teori och praktik. Södra regionens kommunikationscentrum -SÖK. www.sokcentrum.se
 • Heister Trygg, B. (2012). AKK i skolan - en pedagogisk utmaning. Om AKK i förskola och skola. Södra regionens kommunikationscentrum -SÖK:
 • Heister Trygg, B. (2010). TAKK – Tecken som AKK. Boken utkom första gången 2004 och finns nu i reviderad upplaga. Södra regionens kommunikationscentrum -SÖK
 • Heister Trygg, B. (2009). Bygga och använda språk – Bliss i AKK. Till boken kan köpas en DVD-film med samma namn. Södra regionens kommunikationscentrum -SÖK
 • Heister Trygg, B. (2008). Tidig AKK - stöd för stora och små. I boken ingår studiematerial för grupper eller enskilda. Södra regionens kommunikationscentrum -SÖK
 • Heister Trygg, B. (2005). GAKK - Grafisk AKK. Om saker, bilder och symboler som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Södra regionens kommunikationscentrum - SÖK
 • Kraft Helgesson,M. (2014) Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna. Stockholm: Hatten Förlag, www.hattenforlag.se
 • Kulti,A. (2012) Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande. En avhandling vid Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. gupea.ub.gu.se
 • Nationellt kompetenscentrum anhöriga. (2014) Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt. Kunskapsöversikt 2014:1 www.anhoriga.se
 • Nationellt kompetenscentrum anhöriga.(2015) Du, jag och något att tala om - Om kommunikation och kommunikationshjälpmedel för och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning. Kunskapsöversikt 2015:4. www.anhoriga.se
 • Salameh, E-K (red; 2012) Flerspråkighet i skolan, språklig utveckling och bedömning. Stockholm: Natur & Kultur
 • Salameh, E-K, Nettelblad, U. (2018) Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 3, Flerspråkighet - utveckling och svårigheter. Studentlitteratur AB.
 • Sigurd Pilesjö, M. (2004) Hur kommer vi igång med kommunikationskartan?  Specialpedagogiska skolmyndigheten best.nr 3660. Reviderad 2016.
 • Sigurd Pilesjö, M., Einarsdottir, G. & Lindbladh, L. (2004). Att utveckla AKK och självbestämmande hos elever med flerfunktionshinder. Malmö: Team Munkhättan.
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012). Samspråk. Best.nr:00420.
 • Winlund, G, Rosenström Bennhagen,S(2004). Se mig! Hör mig! Förstå mig! Ala-stiftelsen-FUB: www.fub.se
 • Tisell, Anneli (2009). Lilla boken om tecken som ett verktyg för kommunikation och språkutveckling. Stockholm: Hatten Förlag, www.hattenforlag.se
 • Von Tetzchner, Stephen & Martinsen, Harlad (2002). Alternative og supplerende kommunikasjon: En infØring i tegnspråksopplaering og brug av kommunikasjonshjelpmidler for mennesker med språk- og kommunikasjonsvansker. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.
 • Thunberg, G., Carlstrand, A., Claesson, B., & Rensfeldt Flink, A. (2011). KomIgång – en föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd. Kursbok. Habilitering och Hälsa www.akktiv.se
Publicerat fredag 18 september 2015 Granskat tisdag 2 oktober 2018