En papperslapp med ett ritat hjärta fasttejpad på en glasruta

Bilder som kommunikation

Med bilder kan vi bygga och komplettera språk utifrån individuella förutsättningar och behov. En del personer behöver bilder för att kommunicera med sin omgivning.

Inför valet av bilder för kommunikation och stöd i samspel är det viktigt att utgå från behov och förutsättningar hos den som ska använda bilderna. För att kommunikationen med stöd av bilder ska bli funktionell behöver vi skapa förutsättningar i lärmiljön.

Genom att använda dator med talsyntes kan den som använder bilder bli mer självständig och delaktig i olika sammanhang. Omgivningens förhållningssätt och bemötande är också av stor betydelse för att utveckla kommunikationen. Behov av bildstöd kan vara övergående, innan eleven utvecklat talat språk men bör användas som förståelsestöd en längre tid.

Bilder kan ha olika funktioner. Ett foto visar en specifik sak, plats, person eller aktivitet. För att bilden ska förstås utanför den närmaste kretsen behövs en text som förtydligar vad fotot visar. Andra bilder kan vara generella och används på samma sätt som ett ord. De är tänkta att kunna användas i flera miljöer.

Bred användning av bilder

Illustrationen visar fyra olika händelser. PCS, Pictogram, Widget och Foto. Vi ser en buss på en väg, en person som går med en växt i handen. Den tredje illustrationen visar ett äpple, ett glas, ett träd och en sol. På den fjärde bilden ser vi några personer som sitter och har en picknick.

Förutom att bilder används för att kommunicera är de även funktionella som ett kognitivt stöd. Ett kognitivt stöd kan till exempel vara tidsstruktur, minnesstöd och utveckling av begrepp och ordförråd. Bilder kan också användas som komplement till tecken som AKK.

En annan viktig aspekt på bildanvändning är att öka självständigheten. Att själv kunna uttrycka sin vilja, ta initiativ och få respons är grundläggande för att känna sig delaktig och självständig.

Fundera på hur kommunikationen kan breddas i framtiden för att fungera i flera sammanhang. Det bör finnas en social utvecklingspotential utifrån det val av bilder vi gör. Det är viktigt att avgöra om bilder är tillräckliga för de kommunikativa behoven eller om symboler behövs för att ytterligare stimulera en utveckling av språket.

Publicerat fredag 9 oktober 2020