Rörelse och fysisk aktivitet i fritidshemmet

Här kan du läsa om fritidshemmets viktiga roll kring att stimulera till rörelse och fysisk aktivitet och samtidigt arbeta för att stärka elevers självkänsla och tilltro till sina förmågor.

 En del av det centrala innehållet för fritidshemmet handlar om lek, rörelse, fysiska aktiviteter och utevistelse. Eleverna ska få möjligheter att delta i lekar av olika slag, men också att få prova idrotter och andra fysiska aktiviteter, både inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder. Det handlar också om att använda närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen för att stimulera till rörelse, fysiska aktiviteter och naturupplevelser.

Ta tillvara elevernas intresse

Fritidshemmets pedagogiska uppdrag bygger på ett grupporienterat arbetssätt där relationer mellan eleverna och mellan eleverna och personalen är viktiga delar i arbetet. Lek, rörelse och skapande verksamhet är betydelsefulla inslag i fritidshemmet. I verksamheten finns det många möjligheter för lärande att ske både formellt, informellt och situationsstyrt. Det innebär att lärande sker ständigt och alltså inte bara i arrangerade inlärningssituationer. Alla som arbetar i fritidshemmet behöver uppmärksamma och ta tillvara elevernas intresse och främja möjligheter att skapa situationer i vardagen där eleverna kan utmanas i sitt lärande.

Funktionsnedsättningar och konsekvenser för lärande

Fritidshemmet utgör ofta en viktig social arena för elever och inte minst för elever med funktionsnedsättning. Tillitsfulla relationer är grundläggande i fritidshemmet och är en förutsättning för att möta elevers olikheter och för att exempelvis förstå vilka konsekvenser en funktionsnedsättning kan ha för en elevs lärande. Den kunskapen behövs för att verksamheten ska kunna planera aktiviteter där alla kan vara delaktiga. Att ha kompetens eller få möjlighet till kompetensutveckling kring olika pedagogiska strategier när det gäller lek och fysiska aktiviteter, ger pedagoger inom fritidshemmet en trygghet och möjligheter att utveckla inkluderande aktiviteter och verksamhet. På våra webbsidor om olika funktionsnedsättningar kan du läsa mer.

Aktivitetshjulet kan med fördel även användas vid planering för att tillgängliggöra olika aktiviteter.

Samverkan och samarbete

Kollegial samverkan och samarbete är viktigt för att alla elever ska få förutsättningar att komma till sin rätt. För elever med funktionsnedsättningar är tiden på fritidshemmet ett bra tillfälle till att vara fysiskt aktiv i en social gemenskap eftersom färre elever med funktionsnedsättning är fysiskt aktiva utanför skolan. Att ha roligt och uppleva rörelseglädje i en gemenskap ger positiva upplevelser och erfarenheter och kan påverka motivationen att vilja delta i olika fysiska aktiviteter även utanför skoltiden.

Läraren i ämnet idrott och hälsa samt elevhälsan kan bidra med kompetens och stöd. Samarbete och samtal med vårdnadshavare utgör också en viktig resurs för att tiden och aktiviteterna på fritidshemmet ska fungera så bra som möjligt.

Publicerat onsdag 8 februari 2023