Ett klot i änden av ett måttband, i bakgrunden syns en grupp elever

Nya bestämmelser om betygssättning och nya allmänna råd

Från den 1 juli 2022 gäller nya bestämmelser för hur betyg sätts. De nya bestämmelserna ska leda till att betygen speglar elevernas kunskaper bättre. Begreppet kunskapskrav byter också namn till betygskriterier. I samband med ändringarna tar vi fram nya allmänna råd om betyg och prövning. Innehållet på den här sidan är fortfarande aktuellt och kommer att uppdateras med namnbytet under den närmaste tiden.

På skolverkets webbplats kan du läsa mer om ändringar i hur betyg ska sättas och nya allmänna råd

Betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa

För att ge elever med funktionsnedsättning goda förutsättningar i undervisningen och för att få ett rättvist betyg, behöver arbetet kring kursplanen starta redan i planeringen inför ett nytt läsår. Här får du stöd i det arbetet.

Du som lärare behöver utgå från hela gruppens förutsättningar. I planeringen av undervisningen behöver du tänka in hur din undervisning kan utformas så att elever med olika behov och förutsättningar kan utveckla de kunskaper och förmågor som ämnet syftar till. Med utgångspunkt från syftet och tillsammans med det centrala innehållet väljer du sen ut det innehåll och arbetssätt som kan få dina elever att nå upp till betygskriterierna. I denna process är elevens delaktighet mycket viktigt. En annan värdefull resurs för dig som lärare, är stödet från specialpedagog och elevhälsan.

Det finns olika sätt att lära och att visa sina kunskaper på. Ett formativt förhållningssätt med tät återkoppling och en bra relation till eleven, ger goda förutsättningar till detta. Rätten till stöd och anpassning gäller inte bara undervisningen utan också i bedömningssituationerna.

Reflektionsfrågor

Att ställa några frågor till sig själv kan vara en god hjälp för att möjliggöra en tillgänglig och inkluderande undervisning.

  • Vilka pedagogiska konsekvenser av elevens funktionsnedsättning behöver jag ha kunskap om och förstå, så jag kan ha med det i min planering?
  • Hur säkerställer jag att eleven blir delaktig i planering och får återkoppling kring undervisningen?
  • Vilket stöd behöver jag ha av specialpedagog eller från annan i elevhälsan?
  • Vilka olika former av stöd och anpassning behövs för att eleven ska kunna utveckla ämnesspecifika kunskaper och förmågor?
  • Hur ska eleven förstå vilka kunskaper och förmågor som hon eller han ska utveckla?
  • På vilka olika sätt kan eleven visa sina kunskaper?
  • Hur kan vi samarbeta kollegialt för att underlätta och stödja varandra och möjliggöra en allsidig bedömning?

Bedömning inom området Rörelse

Det finns många frågor kring bedömning och betygssättning i ämnet idrott och hälsa. Rörelse är ett område som ofta diskuteras.

För att ge stöd till lärares sätt att tolka och bedöma har vi gjort några utdrag ur Skolverkets bedömningsstöd för år 4–6 som kan vara vägledande, även för äldre åldrar.

Ur bedömningsstöden

"Det är i princip inte en viss uppgift som bedöms, utan uppgiften syftar till att synliggöra en eller flera förmågor som elever ska utveckla. Förmågor och kravnivåer är desamma för alla elever. Uppgifter måste därmed utformas med tanke på att även elever med funktionsnedsättning ska kunna visa sina förmågor."

"Att kunna delta betyder att i handling, utifrån sina egna förutsättningar, kunna använda sammansatta rörelsemönster och anpassa dessa för att lösa olika rörelseuppgifter i olika miljöer. Begreppet sina visar betydelsen av att läraren behöver beakta den variation som finns av elever med olika förutsättningar. Det gäller dels planering av undervisningen, dels uppgifter samt bedömnings-former så att elever också med funktionsnedsättning ges förutsättningar att utveckla sina rörelser till valda aktiviteter.
Det är de rörelser som eleven har möjlighet att utföra som ska bedömas."

Undantagsbestämmelsen

Om det finns särskilda skäl kan läraren bortse från enstaka delar av betygskriterierna. Den här delen av skollagen brukar kallas för undantagsbestämmelsen eller pysparagrafen. Med särskilda skäl menas att eleven har en funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden, som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå de delar av betygskriterierna.

Det är du som lärare, som utifrån din ämneskunskap får bedöma vad som kan anses vara enstaka delar av betygskriterierna. Om du behöver tillämpa undantagsbestämmelsen bör du göra det i samråd med rektor och specialpedagog. Eleven ska ha möjlighet att nå alla betygssteg även om läraren bortsett från enstaka delar av kriterierna genom undantagsbestämmelsen.

Det är viktigt att veta att undantagsbestämmelsen inte innebär att man kan undanta undervisning eller att skolan avstår från att ge särskilt stöd. Varje elev ska få undervisning för att nå så långt som möjligt.

Läs mer om hur undantagsbestämmelsen ska användas på Skolverkets webbplats. Där kan du också få exempel på hur du kan bedöma och använda undantagsbestämmelsen när det gäller simundervisningen.

Publicerat onsdag 2 november 2022