Roller och ansvar vid rörelse och fysisk aktivitet

En förskollärare eller lärare i ämnet idrott och hälsa eller i ämnesområdet motorik är inte ensam ansvarig för att undervisningen ska fungera. Här beskriver vi stöd som läraren kan vara i behov av inom och utanför förskolan och skolan.

För att kunna utveckla en likvärdig undervisning behöver hela styrkedjan, det vill säga förvaltning, rektor och elevhälsans resurser, vara involverad och ge lärare det stöd som de behöver.

Verksamheten behöver ha goda rutiner så att information och kommunikation mellan förskolan eller skolan, hemmet och barnet eller eleven fungerar väl och så att det stöd och insatser förskolan eller skolan gör regelbundet följs upp.

Ofta behöver läraren stöd för att göra vissa anpassningar redan vid planeringen av läsåret eller terminen. Det kan handla om att schemalägga en lektion direkt på morgonen eller sist på eftermiddagen, för att en elev att kunna delta och vara fysiskt aktiv. Det kan exempelvis handla om hur förflyttningarna till en idrottssal som ligger långt bort ska gå till, så att en elev kan vara delaktig i en social gemenskap och ha tillräcklig ork kvar till lektionen.

Stöd till läraren

Stöd från elevhälsan och styrkedjans involvering är en grundförutsättning för att läraren ska kunna möta, planera och anpassa lärsituationerna och ge det stöd varje barn eller elev med funktionsnedsättning behöver för att nå så långt som möjligt i sin utveckling och i sitt lärande.

Exempel på stöd:

  • Att det finns avsatt tid för planering och kollegialt samarbete
  • Möjlighet till fortbildning eller andra utbildnings- och utvecklingsinsatser
  • Samarbete med specialpedagog och elevhälsan
  • Tydlighet när det gäller vilka personella och ekonomiska resurser som finns och hur läraren kan använda dessa 
  • Att lärmiljöer och undervisningsmaterial är säkra, tillgängliga och ger möjligheter för läraren att anpassa och differentiera sin undervisning

Externt stöd och samverkan

Ibland behöver skolan få stöd från externa resurser exempelvis barnhabilitering eller BUP. Innan förskolan eller skolan tar kontakt med dessa krävs att föräldrarna godkänner det, eftersom sekretessen inte tillåter myndigheter att fritt lämna information till varandra.

Ett exempel på en extern kompetens som en förskollärare eller lärare i ämnet idrott och hälsa och i ämnesområdet motorik kan behöva stöd ifrån är fysioterapeuten. Fysioterapeuter har kunskap om hur fysisk aktivitet leder till rörlighet och hälsa utifrån varje enskild individs förmåga. En fysioterapeut som arbetar på habiliteringen med barn och ungdomar har god kunskap om olika funktionsnedsättningar och om hur man kan arbeta för att främja elevers motoriska utveckling och att vara fysiskt aktiva oavsett funktionsnedsättning.

Läraren kan ta stöd av fysioterapeuten så att de tillsammans med barnet eller eleven och utifrån elevens individuella förutsättningar kan planera hur undervisningen kan anpassas eller tillgängliggöras. Det är viktigt att ett sådant möte eller planering utgår ifrån förskolans och skolans uppdrag – så att fokus är på lärandet i undervisningen och delaktighet i den sociala gemenskapen.

Att olika aktörer samverkar och ser helheten kring förskola, skola, hem och fritid är ofta det bästa för barnet eller eleven.

Publicerat onsdag 2 november 2022