Lärmiljöer att uppmärksamma för att främja rörelse och fysisk aktivitet

Trygga och tillgängliga lärmiljöer gör det möjligt för barn och elever att vara fysiskt aktiva, känna tilltro till sina förmågor och utveckla en positiv självkänsla. Vissa miljöer kan upplevas mer otrygga och svåra att vistas i än andra. Det är viktigt att tänka på att trots flera främjande och förebyggande insatser är betydelsen av vuxennärvaro väsentligt för att skapa trygga miljöer.

Här följer några exempel på vardagliga aktiviteter och lärmiljöer som barn och elever med funktionsnedsättning lyfter fram som särskilt viktiga.

Kapprum och omklädningsrum

Kapprum och omklädningsrum kan kännas otrygga och röriga. Sträva därför efter att skapa trygghet, tydlighet och en lugn miljö där. Du kan underlätta i miljön med

  • tydliga markeringar
  • bildstöd
  • kontraster
  • korgar och krokar för olika saker

Att ha en egen plats där eleven har sina kläder och saker samlade under lektionen eller aktiviteten skapar också trygghet.

En källa till oro och ovilja att vara med på lektionen kan vara att byta om och att duscha tillsammans med många andra. Se över hur ni kan erbjuda en avskildhet som ger möjlighet för alla elever att känna sig trygga. För en del barn eller elever kan det behövas ett handtag att hålla i och ibland kan ett eget hörn vara ett bra stöd där de kan sitta eller stå.

Även luftmiljön kan göra det svårt att vistas i omklädningsrummet, särskilt för elever med allergier eller astma. Här behöver ni se över vilka regler ni har kommit överens om när det gäller användning av hårsprayer, deodoranter och andra produkter, men även hur städning och ventilation fungerar.

Friluftsdagar och utomhusaktiviteter

Friluftsdagar och utomhusaktiviteter är exempel på tillfällen då både lärandet och den social gemenskapen behöver vara tillgängliga. För att sådana aktiviteter ska fungera för alla barn och elever krävs en noggrann och väl genomtänkt planering. Både den valda platsen och vägen dit, kan skapa goda eller mindre goda förutsättningar för delaktighet.

Utomhusmiljön behöver vara både tillgänglig och säker i utformningen för att stödja fysisk aktivitet, pedagogisk verksamhet och socialt samspel för alla barn och elever.

Rasten i skolan eller leken på förskolegården behöver vara en stund för återhämtning och möjlighet till social samvaro och rörelse. För att den ska fungera bra för alla barn och elever behöver ni ha goda rutiner och möjlighet till stöd även här. Många skolor arbetar med aktiva raster och planerade vuxenstyrda aktiviteter. Det bidrar till att skapa förutsättningar för att alla barn och elever ska kunna vara aktiva och samtidigt känna sig trygga och delaktiga i gemenskapen.

Rörelsesatsning på Silviaskolan

Mer om tillgänglig lärmiljö

Mer information om vad en tillgänglig lärmiljö är och hur en verksamhet kan utveckla den finns på sidan om tillgänglig utbildning.

Publicerat onsdag 2 november 2022