Läsa och skriva

Att läsa och skriva är färdigheter som påverkar hela livet. Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer höga krav på förmågan att kunna läsa, skriva och värdera olika texter.

Det är viktigt att skolan skapar goda förutsättningar och möjligheter för alla elevers läs- och skrivutveckling. Ett systematiskt förebyggande arbete, både i förskola och skola, är avgörande för barns och elevers möjligheter att lyckas. I skolan måste läs- och skrivinlärningen prioriteras och få ta tid.

Förutsättningar och lärarnas kompetens är avgörande

Den viktigaste faktorn för hur elevers läsande och skrivande utvecklas är lärares kompetens, förhållningssätt och kunskap om olika metoder. Det är viktigt att kunna bedöma var eleven befinner sig i sin läs- och skrivutveckling.

Skolverket har gjort ett observationsschema för språk-, läs- och skrivutveckling som ger ett bra stöd för dig som lärare i att följa elevers utveckling. Materialet som heter Nya språket lyfter! är i enlighet med Lgr 11 och kan användas i årskurserna 1-6.

Nya språket lyfter! på Skolverkets webbplats.

Delaktighet och gemenskap

Alla elever ska naturligt ingå i klassens gemenskap där alla är delaktiga  utifrån sina förutsättningar.

En del elever kan dock behöva direkt lärarstöd utifrån just sina behov. Under en period kan en-till-en-situationer som utvecklar läsförmågan vara viktiga. Det kan ske såväl inom klassens ram som i lugna stunder i mindre grupper, beroende på vad som är bäst för eleven. Denna insats räknas som extra anpassningar. Det är viktigt att en-till-en-situationer planeras så att eleven inte förlorar sin delaktighet i klassen.

Hjälp att välja läromedel

Letar du efter inlästa läromedel, lättlästa läromedel eller läromedel med långsam progression? Läromedel på teckenspråk, med punktskrift eller digitala läromedel med möjlighet till individuella inställningar?

Här har vi samlat läromedel som på olika sätt underlättar lärandet för elever med olika behov. Spara dina sökträffar i listor och köp läromedlen hos förlag eller hos någon annan återförsäljare.

Handlingsplan för skolan, pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram

Märker du att en elev visar svårigheter i sin läs- och skrivutveckling, bör du uppmärksamma detta omedelbart och anpassa undervisningen. Skolan bör ha en handlingsplan över hur man tidigt kan fånga upp elever i riskzonen samt en beskrivning av vilka åtgärder som skolan erbjuder. Analys på organisations- och gruppnivå är nödvändig för att kunna göra undervisningen tillgänglig.

Om svårigheterna kvarstår är det viktigt att en utredning görs. Skolan bör ha tillgång till speciallärare eller specialpedagog som kan genomföra såväl screening, som pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter. För att få bästa effekt av insatserna ska denna göras så tidigt som möjligt.

Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska åtgärdsprogram upprättas och åtgärder sättas in. Detta görs i samverkan med föräldrar och elev. Det är viktigt att åtgärdsprogrammet utvärderas kontinuerligt.

Diskussion bör även föras inom elevhälsan där de professionella besluten bör fattas angående utredningar, diagnoser med mera. Samverkan mellan alla berörda lärare är en förutsättning för att skapa trygghet för eleven.

Enkla förändringar är ofta effektiva

Elever behöver få utveckla läslust och möta olika läsutmaningar, arbeta med olika typer av texter och samtala om texter med olika personer i olika sammanhang. Det är också viktigt att eleven får tid och möjlighet att redovisa kunskaper på alternativa sätt.

Ibland är det de enkla förändringarna som ger goda resultat. Prägla lärmiljön med böcker, liksom olika former av läs- och skrivaktiviteter som skapar läslust.

Tänk in elever som visar svårigheter i sin läs- och skrivutveckling redan i din planering. Vid inlärning kan det handla om hur inlärningsstoff presenteras samt hur texter ser ut, vilka media som används samt att eleven får tillgång till olika redskap i studieteknik. Vid prov kan det handla om förlängd tid eller muntliga prov.

Tydliga genomgångar och förklaringar av begrepp ger eleven förförståelse för lektionens innehåll. Anteckningshjälp, egen lärobok för understrykningar och andra markeringar och överenskommelser kring läxor och prov kan också underlätta. Dela gärna i förväg ut en sammanfattning i punktform, åhörarkopia eller liknande.

Elever behöver en bas av självförtroende, kompensation för sina svårigheter och träning i läsning och stavning. Skolan ska arbeta för att tillgodose samtliga aspekter.

Frågor att fundera över:

 • På vilket sätt kan jag underlätta så att eleven kan tillgodogöra sig den kunskap som ingår?
 • Hur kan jag underlätta för eleven under mina lektioner?
 • Vilka digitala verktyg kan vi erbjuda eleven?
 • Hur kan eleven på bästa sätt redovisa sina kunskaper?

Alla elever kan behöva:

 • stöd att planera och strukturera sitt skolarbete.
 • stöd att hitta strategier för läsförståelse.
 • tillgång att kunna lyssna till böcker.
 • tillgång att använda digitala verktyg i lärandet.
 • få träning i att läsa och skriva.
 • arbeta för att bevara sitt självförtroende.
 • få gott om tid.

Stöd och strategier i skolarbetet

Elever har stor nytta av att lära sig en god studieteknik och att hitta sitt eget sätt att lära sig. Elever vet oftast själva hur de lär sig bäst.

När du planerar en elevs undervisning är det därför viktigt att eleven själv får vara aktivt delaktig i planeringen. Stöd eleven i att hitta det egna sättet att lära och att hitta strategier för självstudier.

Inre strategier, så kallade copingstrategier, kan leda till att eleven hittar egna och annorlunda vägar till inlärning. Sådana strategier kan exempelvis vara att lyssna på upplästa texter. Det kan också vara att använda färgmarkörer, eller att skapa en avskild miljö, om detta behövs. En god studieteknik kan vara avgörande för att nå målen i skolan.

Digitalt lärande

Alla barn och elever har rätt till en optimal lärsituation utifrån sina egna förutsättningar. It och den pedagogiska tillämpningen av it är en viktig del för att åstadkomma detta. Anpassade och fungerande verktyg, som till exempel inläst text, rättstavningsprogram, tal-till-text-funktion och lättläst text måste finnas i tillgängliga lärmiljöer för att stötta elevers behov att kunna nå målen och öka möjligheten att nå högre betyg och nå sin fulla potential. Detta kräver att alla pedagoger måste få utbildning för att kunna hantera elevernas lärverktyg, både tekniskt och pedagogiskt.

Läs mer om digitalt lärande

Skoldatatek

Digitala verktyg kan skaffas på många olika sätt, bland annat via skoldatatek. Sådana finns idag i ett stort antal kommuner. Det har visat sig att skoldatateken har en positiv inverkan på elevernas måluppfyllelse.

Nyfiken på mer?

Vill du läsa mer kan du ta del av vår länklista med samlat relevant material och hänvisningar till organisationers webbplatser.

Publicerat onsdag 1 mars 2023