Likvärdig undervisning i ämnet idrott och hälsa

I filmen får du möta idrottslärare som berättar om sina utgångspunkter och förhållningssätt när de planerar och genomför en undervisning där alla elever deltar och ges möjligheter att vara delaktiga.

Du får också möta en förvaltningschef och en rektor som visar hur de skapar förutsättningar för lärarna att planera och förbereda lektioner tillsammans med de elever som behöver extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. En specialpedagog berättar om hur hon samarbetar med läraren redan i planeringen för att underlätta och främja delaktighet för alla, men också för att förebygga svårigheter. Du får även möta elever som ger sin syn på hur en undervisning där alla kan delta, ska vara.

Filmen är producerad i nära samarbete mellan Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Den består av fyra delar: introduktion, planering, genomförande av undervisningen samt bedömning.

Kortversion av filmen likvärdig undervisning i ämnet idrott och hälsa

Filmen likvärdig undervisning i ämnet idrott och hälsa (24 min)

Filmen likvärdig undervisning i ämnet idrott och hälsa - engelsk text

Arbetsmaterial till filmen

Till filmen finns ett studiepaket om idrott och hälsa som är tänkt att vara ett stöd för den enskilde läraren, arbetslaget eller skolan i ett fortsatt arbete med att utveckla sin egen undervisning och verksamhet för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever.

Allmänna råd för undervisningen

I Skolverkets allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen betonas vikten av att läraren vid planeringen av undervisningen väljer arbetssätt och arbetsformer så att eleverna ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven samt de övergripande målen i läroplanens andra del.

Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen

Publicerat torsdag 4 september 2014 Granskat onsdag 28 september 2016