Utveckla digital kompetens

Ett viktigt syfte med digitaliseringen i skolväsendet är att öka kvaliteten i undervisningen. Bland annat genom nya arbetssätt och digitala lärverktyg.

Läroplanen är tydlig med vad skolan ska bidra med i fråga om utveckling av elevernas förståelse och förmåga. Den tar även upp vikten av att se möjligheter och risker:

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Källa: Skolverket, Lgr11

En konsekvens av mer digitalt lärande är att förskolor och skolor behöver ha digital kompetens och förmåga att utveckla tillgängliga digitala lärmiljöer för alla. Utvecklingen ska också ta hänsyn till de lagar och rättigheter som gäller utbildning och stöd för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning.

Digital kompetens för alla i skolväsendet

Skolverket har ett särskilt ansvar för att ta fram stöd för att öka den digitala kompetensen i skolväsendet. På myndighetens webbplats finns bland annat material som vänder sig till dem som ska leda digitalisering i förskola och skola. Alla nivåer i styrkedjan, från huvudmannanivå till gruppnivå behöver kunskap om förändringen. Oavsett skolform behöver det finnas kompetensutveckling för förskollärare, lärare och andra personalkategorier. 

Digitalt lärande – Framgångsfaktorer för Spängerskolan

Spängerskolan har utvecklat ett digitalt lärande på ett framgångsrikt sätt. Arbetet involverar rektor, lärare, elever och skoldatateket. Speltid: 6:51 min.

Spängerskolan har utvecklat ett digitalt lärande på ett framgångsrikt sätt. Arbetet involverar rektor, lärare, elever och skoldatateket. Speltid: 6:51 min.

Spängerskolan har utvecklat ett digitalt lärande på ett framgångsrikt sätt. Arbetet involverar rektor, lärare, elever och skoldatateket. Speltid: 6:51 min.

Framgångsfaktorer och risker

När en verksamhet ska planera och genomföra insatser kring digitalisering och digitala verktyg finns framgångsfaktorer och risker som kan vara bra att uppmärksamma.

  • God tillgång till digitala verktyg för elever i skolan är en grundförutsättning. Tillräcklig tillgång till trådlösa nät är en annan viktig faktor för att få digitaliseringen att fungera.
  • Tydligt ledarskap och engagemang hos rektor och övrig skolledning är en viktig komponent för framgångsrik användning av digitala verktyg. Ansvaret att det finns digitala verktyg kan inte delegeras till enskilda skolor. Skolledningen kan heller inte delegera ansvaret till enskilda lärare.
  • Läraren har stor betydelse. God planering och systematik i användningen av digitala verktyg i undervisningen är en framgångsfaktor. I det ingår att välja rätt läromedel och stödjande tekniska resurser. En annan framgångsfaktor är kontinuerlig kompetensutveckling för att lärare ska kunna utveckla sin digitala kompetens. Faktorerna påverkar elevernas möjligheter att få hjälp att få en överblick över vad de ska göra, hur de kan gå tillväga, hur de ska navigera på internet och undvika distraktioner.
  • Teknikens framsteg och möjligheter kan leda till ett okritiskt anammande. De risker i undervisningen som skolan som organisation eller enskilda lärare kan behöva känna till och hantera är att ostrukturerat ensamarbete i samband med digitaliseringen kan öka. Oavsett tekniska verktyg behöver elever ett välorganiserat, lärarlett arbete, både enskilt och tillsammans. Ytterligare risker är att tempot i undervisningen kan öka när läraren inte behöver skriva på tavlan, utan använder färdigt digitalt material istället.
Publicerat torsdag 19 januari 2023