Digital lärmiljö

Vid valet av datorprogram och teknik behövs kunskap om tillgänglig digital lärmiljö. Det har betydelse för att alla barn och elever ska kunna vara delaktiga på sina villkor i olika studiesituationer.

De som har störst behov av en tillgänglig digital lärmiljö är barn och elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Därför måste förskolor och skolor ta hänsyn till deras behov vid planeringen av den digitala lärmiljön. Utgångspunkten är att den ska vara pedagogiskt, socialt och fysiskt tillgänglig för att fungera för personer med olika funktionsnedsättningar.

Tillgänglig undervisning

Digitala verktyg är bra stöd för att kunna ge information på varierat sätt och bidrar till att fler kan ta till sig kunskap. Några behöver höra informationen, andra behöver se den visuellt och en del behöver läsa den. Att tillåta barn och elever att använda olika arbetssätt för att redovisa sin kunskap är också viktigt. Istället för ett skriftligt prov kan muntlig redovisning enskilt, skriva ett blogginlägg eller göra ett poddavsnitt fungera.

Digitalt lärande i en tillgänglig lärmiljö

En tillgänglig lärmiljö där det finns digital kompetens och tillgängliga digitala verktyg kan ge barn och elever förutsättningar att lära, förstå och utvecklas på olika sätt. Det behövs kunskap om hur de digitala verktygen kan anpassas och användas utifrån barnets eller elevens förutsättningar och styrkor.

Anpassa stödet utifrån olika behov

Stödet med digitala verktyg kan anpassas utifrån olika funktionsförmågor. För elever med koncentrationssvårigheter kan verktygen vara ett stöd för att delta, fokusera, strukturera och även avskärma sig när det behövs. Appar och andra digitala verktyg som stöd för att läsa och skriva kan underlätta för den som har läs- och skrivsvårigheter. Verktygen gör det möjligt att använda samma studiematerial som andra i en grupp. Andra appar eller teknik ger stöd i stavning, skrivning och textredigering. Digitala verktyg som översätter matematiska formler till tal kan bidra till att elever med matematiska svårigheter kan förbättra sina resultat.

Digitala verktyg kan förbättra förmågor för kommunikation och konversation, öka elevers självständighet och lärandestrategier. De kan också öka motivationen och hjälpa elever att fokusera på sina uppgifter. Elever vars lärare använder digitala verktyg i sin undervisning på ett medvetet och planerat sätt kan nå högre resultat än de annars hade gjort.

Digitalt lärande - Daniellas berättelse

Daniella ser tillbaka och berättar om sin skolgång. Hon beskriver vad digitala verktyg betytt för henne. Hon lyfter också betydelsen av bemötande och tidiga insatser. Speltid 6:12 min.

Daniella ser tillbaka och berättar om sin skolgång. Hon beskriver vad digitala verktyg betytt för henne. Hon lyfter också betydelsen av bemötande och tidiga insatser. Speltid 6:12 min.

Digitalt lärande - Forskare samtalar

Tre forskare från Linnéuniversitetet samtalar om sin forskning inom läs- och skrivområdet och beskriver möjligheter med och betydelse av digitala verktyg. Speltid: 7:37 min.

Tre forskare från Linnéuniversitetet samtalar om sin forskning inom läs- och skrivområdet och beskriver möjligheter med och betydelse av digitala verktyg. Speltid: 7:37 min.

Tre forskare från Linnéuniversitetet samtalar om sin forskning inom läs- och skrivområdet och beskriver möjligheter med och betydelse av digitala verktyg. Speltid: 7:37 min.

Rätt verktyg gör skillnad - Förbättrad lärmiljö för alla

I filmen får vi träffa eleverna Alexa, Viktor och Nadia som berättar om vilken skillnad användning av rätt verktyg har gjort för dem i deras skolarbete. Deras lärare, skolledare samt representant från kommunens Skoldatatek berättar om vilka olika faktorer som krävs för att lyckas i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter och användning av alternativa verktyg. Vi får också ta del av professor Idor Svenssons tankar kring detta utifrån den forskning han genomfört.

Publicerat onsdag 2 november 2022