Vi ser ett klassrum med elever. Närmast sitter en vuxen och talar teckenspråk med en av eleverna.

Specialpedagogiskt stöd

Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd i form av dialog och samverkan med skolhuvudmän, rådgivning, specialpedagogisk utredning, information och kompetensutveckling till förskolor och skolverksamheter i hela landet.

Hos oss får du stöd att utveckla arbetssätt och lärmiljöer som är tillgängliga för barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Syftet är att de ska få möjlighet att nå målen för utbildningen.

Vårt stöd utgår från gällande styrdokument och ska bidra till en likvärdig och tillgänglig lärmiljö som ger förutsättningar för delaktighet för alla barn, elever och vuxenstuderande. 

Det specialpedagogiska stödet kan bidra till utveckling på olika sätt. Några exempel på områden som ingår är statsbidrag, läromedel, elevhälsa, stöd vid undervisning på distans, kurser och aktiviteter samt stödmaterial och studiepaket för kollegial utveckling.

Skolhuvudmän

I det specialpedagogiska stödet på strategisk nivå erbjuder vi skolhuvudmän inom kommunala och fristående verksamheter dialogmöten med våra länsvisa samverkanskontor

Förskolor, skolor och vuxenutbildning

Förskolor, skolor och vuxenutbildning kan vända sig till oss för att få stöd. Ansökan ska skickas in av rektor eller annan ansvarig. När vi utformar stödet utgår vi från en gemensam dialog om behov som finns i lärmiljön i er verksamhet. 

Stöd i form av rådgivning och specialpedagogisk utredning inom vissa som berör vissa funktionsnedsättningar kan sökas av ansvarig chef i samråd med lärare, förskollärare, fritidspedagog, speciallärare, specialpedagog eller personal inom elevhälsan.

Specialpedagogisk rådgivning

Specialpedagogisk rådgivning sker i en dialog där du får ett konsultativt stöd att utveckla kunskap och kompetens i frågor om att utveckla lärmiljön. Rådgivningen handlar också om att utveckla det pedagogiska arbetet kopplat till extra anpassningar och särskilt stöd. Innehåll och arbetssätt i rådgivningen anpassar vi efter behoven i er verksamhet.

Specialpedagogisk utredning

Vi erbjuder specialpedagogisk utredning till förskolechef och rektor kring barn och elever :

med synnedsättning med eller utan ytterligare funktionsnedsättning

med grav språkstörning

som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning

med dövblindhet eller kombinerad syn- och hörselnedsättning.

En specialpedagogisk utredning kan vara en del av rektors utredning av behov av särskilt stöd, som genomförs i samband med att en elev inte når kunskapsmål och kunskapskrav. 

Utredningar under pandemin 

Vid förfrågningar om utredningar under pandemin erbjuder vi fördjupad rådgivning. Den sker främst digitalt och utgår från förskolans eller skolans pedagogiska frågeställningar.

Fråga en rådgivare 

Alla som har frågor om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar kan kontakta vår tjänst Fråga en rådgivare.

 

Publicerat onsdag 23 juni 2021