Vi ser ett klassrum med elever. Närmast sitter en vuxen och talar teckenspråk med en av eleverna.

Specialpedagogiskt stöd

Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd i form av rådgivning, specialpedagogisk utredning, information och kompetensutveckling till förskolor och skolverksamheter i hela landet.

Hos oss får du stöd att utveckla arbetssätt och lärmiljöer som är tillgängliga för barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Syftet är att de ska få möjlighet att nå målen för utbildningen.

Det specialpedagogiska stödet ger vi i form av rådgivning och utredning. Du kan också få kompetensutveckling genom att ta del av vårt utbud av kurser och aktiviteter. En annan form av stöd är kompetensutvecklande stödmaterial som kan bidra till arbetet med att utveckla verksamheten inom olika områden.

Vårt stöd utgår från gällande styrdokument och ska bidra till en likvärdig och tillgänglig lärmiljö som ger förutsättningar för delaktighet för alla barn, elever och vuxenstuderande. 

Vem kan få stöd?

Vi samverkar med dig som ansvarar för förskolor, skolor och vuxenutbildning. Det gör vi för att du ska kunna anpassa lärmiljön utifrån det behov som finns i din organisation och verksamhet. Sök specialpedagogiskt stöd, ni blir kontaktade av en rådgivare in om 1-2 veckor.

Du som arbetar som lärare, förskollärare, fritidspedagog, speciallärare, specialpedagog eller inom elevhälsan kan också få specialpedagogiskt stöd av oss. Stödet ska sökas i samråd med ansvarig chef.

Alla som har frågor om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar kan kontakta vår tjänst Fråga en rådgivare.

Specialpedagogisk rådgivning

Specialpedagogisk rådgivning innebär ett samarbete mellan er och oss där vi tillsammans utgår från ert behov av stöd. Det sker i en dialog där du får ett konsultativt stöd att utveckla kunskap och kompetens i frågor om att utveckla lärmiljön. Rådgivningen handlar också om att utveckla det pedagogiska arbetet kopplat till extra anpassningar och särskilt stöd. Innehåll och arbetssätt i rådgivningen anpassar vi efter behoven i er verksamhet.

Specialpedagogisk utredning

Vid förfrågningar om utredningar under pandemin erbjuder vi fördjupad rådgivning. Den sker främst digitalt och utgår från förskolans eller skolans pedagogiska frågeställningar.

En specialpedagogisk utredning kan vara en del av rektors utredning av behov av särskilt stöd, som genomförs i samband med att en elev inte når kunskapsmål och kunskapskrav. Den specialpedagogiska utredningen erbjuder vi kopplat till vissa funktionsnedsättningar. Den innebär att vi gör en kartläggning av lärmiljön och skolsituationen för ett barn eller en elev. När utredningen är genomförd får ni pedagogiska rekommendationer som stöd för ert fortsatta arbete. När det gäller barn i förskolan kan en specialpedagogisk utredning vara ett led i de tidiga insatserna som behövs för att förebygga svårigheter i skolan.

Vi erbjuder specialpedagogisk utredning till förskolechef och rektor kring barn och elever

Publicerat tisdag 15 december 2020