Vi ser ett klassrum med elever. Närmast sitter en vuxen och talar teckenspråk med en av eleverna.

Specialpedagogiskt stöd

Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till förskolor och skolverksamheter i hela landet. Det gör vi genom specialpedagogisk rådgivning och utredning, dialog och samverkan med skolhuvudmän, statsbidrag, anpassade och tillgängliga läromedel samt information och kompetensutveckling. 

Hos oss får du stöd i att utveckla arbetssätt och lärmiljöer som är tillgängliga för barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Syftet är att de ska få möjlighet att nå målen för sin utbildning.

Vårt stöd utgår från gällande styrdokument. De ska bidra till en likvärdig och tillgänglig lärmiljö som ger förutsättningar för delaktighet för alla barn, elever och vuxenstuderande. 

Specialpedagogisk rådgivning och utredning

I första hand ska du söka stöd hos din verksamhets stödfunktion, elevhälsoteam, barnhälsan eller den centrala elevhälsan hos din skolhuvudman. Om ni behöver kompletterande stöd från SPSM är du välkommen med din ansökan.

Läs mer om specialpedagogisk rådgivning och utredning

Dialog med skolhuvudmän

I det specialpedagogiska stödet på strategisk nivå erbjuder vi skolhuvudmän inom kommunala och fristående verksamheter dialogmöten med våra länsvisa samverkanskontor

Statsbidrag

Genom oss finns flera möjligheter att söka statsbidrag för att på olika sätt stärka och utveckla studiemiljön för barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning. 

Läromedel

En del i vårt uppdrag är att producera och anpassa läromedel samt informera om tillgängliga läromedel. Vi främjar även tillgången till tillgängliga läromedel genom stöd till läromedelsproducenter.

Fråga en rådgivare, kurser och annat stöd

Det specialpedagogiska stödet kan bidra till utveckling på olika sätt. Förutom det vi nämnt ovan så kan alla som har frågor om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar kontakta vår tjänst Fråga en rådgivare. Andra exempel där du kan få stöd är på våra sidor om elevhälsakurser och aktiviteter samt stödmaterial och studiepaket för kollegial utveckling.

Specialpedagogiskt stöd

Specialpedagogiskt stöd

SPSM ger stöd om specialpedagogik,

det vill säga stöd till skolor och lärare

som undervisar de elever med funktionsnedsättning

som behöver specialpedagogik.

Vi ger information och utbildning.

Vi ger specialpedagogisk rådgivning

och vi kan göra en specialpedagogisk utredning.

Vi ger stöd till personal i offentliga skolor

och personal i friskolor som staten kontrollerar.

Vi ger specialpedagogisk rådgivning

om en elev eller en grupp med elever.

Vi gör specialpedagogisk utredning

om elever som har synnedsättning,

elever som har synnedsättning och någon annan funktionsnedsättning,

elever som har en svår språkstörning,

elever som har hörselnedsättning och utvecklingsstörning,

elever som har hörselnedsättning och autism,

elever som är födda dövblinda

och elever som blivit dövblinda när de var mycket små.

Vi ger information om anpassade läromedel

för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Vi ordnar utbildning om specialpedagogik.

Vi ger information till föräldrar

och till dem som har ansvar för en skola.

Vi är med och utvecklar specialpedagogik.

Att ansöka om specialpedagogiskt stöd

Du ansöker om specialpedagogiskt stöd

här på vår webbplats.

Du använder ett formulär som du hittar här.

Till Frågor och svar

Publicerat tisdag 2 maj 2023