Inför skolstart

Skolstart

Här kan du ta del av våra bästa råd inför skolstart med hänsyn till pandemin och konsekvenserna av vårens distansundervisning.

Kunskapstapp under distansundervisningen

Under vårterminen har många gymnasie- och vuxenskolor snabbt behövt ställa om till undervisning på distans. Skolverket, Skolinspektionen, forskningsinstitutet Ifous och Riksförbundet Attention är några av de aktörer som har granskat vilken påverkan distansundervisningen har haft på elevernas lärande och välmående. Rapporterna visar övervägande negativa konsekvenser, men det finns också vissa elevgrupper som har upplevt positiva effekter av distansundervisningen.

Rapporterna visar bland annat att:

 • Elever som befinner sig i en skola som inte är tillräckligt anpassad och tillgänglig har haft en ytterligare försämrad situation på grund av distansundervisningen.

 • Elever med funktionsnedsättningar samt elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd har drabbats hårdast av svårigheterna med undervisning på distans.

 • En positiv effekt är att elever med problematisk skolfrånvaro har ökat sitt deltagande i skolarbetet. En anledning är att det inte funnits något krav på närvaro i skollokalerna.

Rapporter om distansundervisningens konsekvenser

Hur ser det ut hos er?

Rapporterna beskriver en nationell bild av konsekvenserna, men det är högst troligt att bilden varierar över landet och mellan olika skolformer. Det är därför viktigt att både kommunala och fristående skolhuvudmän följer upp, utvärderar och analyserar situationen för eleverna i sina skolor.

 • Hur ser kunskapstappet ut i era verksamheter?
 • Har eleverna fått den undervisning de har rätt till?
 • Har eleverna fått det stöd de behöver?
 • Hur har situationen påverkat elevernas fysiska och psykiska hälsa?
 • Vilka insatser måste göras för att reparera den skada som har uppkommit?

Utvärdera er verksamhet

Uppföljning och utvärdering kan ske på olika sätt, i olika omfattning och på olika nivåer.  Syftet är att få syn på hur era elever har påverkats av distansundervisningen och analysera hur verksamheten ska förhålla sig i det fortsatta arbetet.

Nedanstående punkter är viktiga delar i en utvärdering och i en eventuell handlingsplan om det blir aktuellt med distansundervisning igen.

Kartlägg situationen kunskapsmässigt och socialt - Finns det ett kunskapstapp på grupp- och/eller individnivå?

Fånga elevens röst - Fråga eleverna hur de upplever situationen. Vad fungerar? Vad fungerar inte? Elevens tankar framöver? 

ElevhälsoarbetetFölj upp arbetet och stödet under distansundervisningen. Hur har lärare och elevhälsan samarbetat kring elevernas behov?

Extra anpassningar och särskilt stöd - Vilket stöd har fungerat och vilket stöd har inte fungerat? Har ni upptäckt nya stödbehov och stöd som kan utvecklas framöver? 

Socialt sammanhang - Planera för gruppstärkande övningar och arbete med den sociala gemenskapen.  

Fysisk aktivitet - Se över möjligheten att stimulera till fysisk aktivitet i vardagen.

Planera undervisningen 

Prioritera - utifrån kartläggningen av elevernas situation.

Tydliggör - mål, förväntningar och arbetsgång. Utgångspunkten kan vara att hjälpa eleven få svar på följande frågor: 

 • Vad ska jag göra? 
 • Var ska jag vara? 
 • Hur ska jag göra det? 
 • När ska jag göra det? 
 • Vem ska jag vara med? 
 • Hur länge ska jag göra det? 
 • Vad händer sedan? 

Avgränsa - uppgifterna. För en del elever underlättar det om de ser början och slutet på uppgiften. 

Återkoppla - regelbundet i relation till elevens kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Formativt förhållningssätt är viktigt och avstämningar har betydelse för att eleven ska komma vidare i arbetet. Behovet varierar, en del elever behöver tätare återkopplingar.

Specialpedagogiska skolmyndighetens stöd 

Vi erbjuder stöd i form av rådgivning, stödmaterial, läromedel och annat intressant innehåll.

 • Ni kan ställa frågor till vår tjänst Fråga en rådgivare.  
 • Vårt stödmaterial Elevhälsa är ett stöd som stärker och utvecklar det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet. 
 • Ta gärna del av våra övriga stödmaterial och studiepaket. Ett av dem handlar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF och ett annat om vuxenutbildningen.  

För att ytterligare utveckla en tillgänglig lärmiljö har SPSM utarbetat dessa material:  

Mer stöd från oss:

Publicerat torsdag 9 juli 2020