Utredning av en elevs behov av särskilt stöd

När en elev kan vara i behov av särskilt stöd ska skolan göra en utredning. Syftet med en sådan utredning är att bedöma om eleven är i behov av särskilt stöd eller inte. Utredningen ska också ge underlag för att förstå vilka särskilda stödåtgärder skolan behöver sätta in för eleven.

Bilden beskriver utredningens olika delar och arbetsgång. Beskrivs även i textform här nedanför.

Bilden visar ett förslag på arbetsgång för en utredning av en elevs behov av särskilt stöd:

 • Uppmärksamma och agera skyndsamt.
 • Planera utredningen tillsammans.
 • Steg 1 Kartläggning av skolsituationen. När fungerar det? När uppkommer skolsvårigheter?
 • Steg 2 Pedagogisk bedömning. Vad behöver eleven i skolsituationen? Är eleven i behov av särskilt stöd?
 • Besluta om att inte utarbeta åtgärdsprogram.
 • Besluta om åtgärdsprogram.
 • Genomför särskilt stöd.
 • Följ upp och utvärdera.

Tillsammans med Skolverket har vi tagit fram ett material som ger skolan vägledning i att utreda en elevs behov av särskilt stöd. Arbetsgången förklaras utförligt i stödmaterialet.

Stöd i arbetet med utredningen

Materialet ger vägledning i hur ni på skolan kan arbeta med en utredning av en elevs behov av särskilt stöd. Materialet ger förslag på en arbetsgång där kartläggning och pedagogisk bedömning beskrivs i olika steg, frågebatterier, stöd för dokumentation av utredningen och modeller för analys.

Stödmaterialet riktar sig till förskollärare i förskoleklass, lärare, speciallärare, specialpedagog, elevhälsans övriga professioner, rektor och övrig berörd personal i dessa verksamheter:

 • Förskoleklassen
 • Grundskolan
 • Sameskolan
 • Specialskolan
 • Grundsärskolan
 • Fritidshemmet 
 • Gymnasieskolan 
 • Gymnasiesärskolan

Materialet kan användas enskilt eller i grupp. Eftersom utredningen är ett tillsammansarbete, kan det vara bra att ta del av materialet tillsammans. Materialet är webbaserat och frivilligt att använda.

Tillsammans kan vi få alla elever att nå målen

Lärare, specialpedagog, speciallärare, rektor, elevhälsans övriga professioner, lärare i fritidshem, vårdnadshavare och inte minst eleven själv – ni är många som behöver vara involverade när en elevs behov av särskild stöd utreds. Alla elever har rätt att få det stöd de behöver för att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
Speltid 1.26 minuter.

Undervisning och stödinsatser

Ledning och stimulans är basen i skolans arbete med undervisning och stödinsatser. Alla elever har rätt till ledning och stimulans för att kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som riskerar att inte uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas har också rätt till extra anpassningar och särskilt stöd, om skolans utredning visar att behov av särskilt stöd finns. 

Extra anpassningar och särskilt stöd är individuella stödinsatser. Extra anpassningar kan genomföras utan formellt beslut och inom ramen för den ordinarie undervisningen. Särskilt stöd är omfattande stödinsatser som pågår under en längre tid. När en elev kan vara i behov av särskilt stöd, ska det anmälas till rektor. Sedan ska skolan göra en utredning av elevens eventuella behov av sådant stöd. Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska rektor besluta om att utarbeta ett åtgärdsprogram. 

Det är viktigt att skolan involverar eleven och elevens vårdnadshavare i arbetet med utredningen av elevens behov av särskilt stöd och när ett eventuellt åtgärdsprogram utarbetas.

Fördjupning och komplettering

En utredning av en elevs behov av särskilt stöd kan ibland behöva samordnas med andra utredningar. Det kan till exempel vara utredning av frånvaro eller utredning inför mottagande i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. Det kan också behövas kompletterande eller fördjupande kartläggningar inom olika områden.

Här kan du läsa mer om några kartläggningar och utredningar:

Utredningar av SPSM

Våra resurscenter erbjuder specialpedagogisk utredning kring barn och elever 

 • med synnedsättning med eller utan ytterligare funktionsnedsättning
 • med grav språkstörning
 • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning
 • med dövblindhet eller kombinerad syn- och hörselnedsättning.

En sådan utredning föregås alltid av en ansökan om specialpedagogiskt stöd.

Kompetensutveckling

Behöver du eller ni mer kunskap om en viss funktionsnedsättning eller hur ni ska arbeta med stödinsatser, så har vi mer information på vår webbplats. Vi har också studiepaket för enskilt och kollegialt lärande, stödmaterial, webbinarier och kurser.

Publicerat fredag 10 februari 2023