Rätt till inkludering

Inkluderande utbildning är en mänsklig rättighet. Inkludering innebär att utbildningen ska organiseras för att alla ska kunna delta utifrån sina förutsättningar och lyckas i lärandet.

Reglerna i skollagen är utformade för att överensstämma med de konventioner som Sverige har ställt sig bakom, bland annat  Funktionsrättskonventionen och Barnkonventionen.

Enligt rättigheterna ska förskolan eller skolan ta hänsyn till alla barn och elever och deras behov. Verksamheten ska även sträva efter att uppväga skillnader i förutsättningar och på så sätt skapa förutsättningar för eleverna att tillgodogöra sig utbildningen och utvecklas så långt som möjligt. 

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning  förtydligar hur utbildningen ska bidra till att barn och elever med funktionsnedsättning får tillgång till en inkluderande utbildning, på lika villkor som andra. I den Allmänna kommentaren nr 4 om rätten till en inkluderande utbildning ges rekommendationer om hur inkludering kan tolkas och tillämpas inom utbildningen.

Skollagen är tydlig

Utbildningar inom skolväsendet ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande. Skolan ska bidra till en livslång lust till lärande och förmedla respekt för mänskliga rättigheter och de demokratiska värden som samhället vilar på. 

"I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen."

Utdrag ur Skollagen, kapitel 1 §4, andra stycket.

Internationellt fokus på inkludering

Det finns flera internationella organ som verkar för att alla barn, i alla länder, ska få tillgång till en god, inkluderande utbildning. 

Inom Förenta nationerna, FN är UNESCO en viktig aktör. Redan 1994 antogs Salamancadeklarationen, som belyser undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Den har gett oss gemensamma utgångspunkter för synen på elever i behov av stöd och en inkluderande utbildning inom ordinarie skolor. Nu deltar FN-organet i arbetet med Agenda 2030, mål nummer 4: Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. 

Inom EU finns uppdraget att främja inkluderande utbildning inom pelaren för sociala rättigheter. Länderna samverkar genom European Education Area, EEA, 2030 samt genom European Agency for Special Needs and Inclusive Education, som representeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Läs mer om inkluderande utbildning

Här hittar du mer information och fördjupning inom området inkluderande utbildning.

Forskning

Internationella rapporter

Nationella rapporter

Publicerat fredag 19 november 2021