Rätt till delaktighet

Att var delaktig i sin utbildning i en tillgänglig lärmiljö är en rättighet för alla. Du som har ett ansvar i utbildningen behöver ha kunskap om hur delaktighet och sampel i lärmiljön kan påverkas vid funktionsnedsättning.

Delaktighet handlar om ha förutsättningar till inflytande och att bli lyssnad på. Det handlar också om att ges förutsättningar att vara en del i undervisningen och i kamratgemenskapen. Ingen ska exkluderas. Aktiviteter ska planeras på ett sätt som gör det möjligt för alla i gruppen att delta.

Rätten att uttrycka sin åsikt

Personer med funktionsnedsättning har enligt funktionsrättskonventionen rätt att uttrycka en åsikt och att sprida den. Det innebär rätten att uttrycka sig med den kommunikationsform som personen själv använder. 

Enligt barnkonventionen har barn rätt att bilda och uttrycka egna åsikter i alla frågor som berör barnet. Den rättigheten finns även i skollagen. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Delaktighet – ett arbetssätt i skolan är ett material som ger stöd för i hur du tillsammans med andra i skolan, i klassen och på individnivå kan arbeta med delaktighet med delaktighetsmodellen som utgångspunkt och stöd. Modellen består av sex delaktighetsaspekter som är en hjälp för att förstå olika delar av delaktighet; tillgänglighet, tillhörighet, erkännande, autonomi, engagemang och samhandling.   

Läs mer

Skapa delaktighet i samhället kan du läsa om på Myndigheten för delaktighet, MFD.

 

Publicerat fredag 3 september 2021