Klossar med bokstäver som bildar orden behov av stöd

Kartläggning och tidiga stödinsatser i förskoleklassen

Skolinspektionen berättar

I föregående avsnitt lyftes det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbetet i relation till systematiskt arbete med stödinsatser på skolnivå. En del i ett förebyggande arbete är att tidigt uppmärksamma och analysera elevers olika förutsättningar och förstå deras behov utifrån den undervisning och de lärmiljöer som finns på er skola. 

Vikten av att stödbehov upptäcks och att stöd sätts in tidigt understryks av utredningen ”På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik”, SOU 2016:59. I utredningen framkommer att om insatser sätts in tidigt kan de bli mindre omfattande än om de sätts in först när problemen blivit större och att tidigt stöd också kan innebära att eleverna slipper misslyckanden.  

Ni ska nu få ta del av en film med Ylva Gunnars, projektledare och utredare på Skolinspektionen. I filmen berättar Ylva om Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskning av arbetet med garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklassen. Granskningens syfte är att bedöma kvaliteten i arbetet med kartläggningsmaterialen i förskoleklassen. Filmen lyfter fram några centrala delar i granskningens resultat, bland annat betydelsen av att utgå från resultatet av kartläggningen för att förändra undervisningen och betydelsen av att personalen skapar ett gemensamt språk. Syftet med filmen är att inspirera er att fundera över vad ni särskilt behöver titta närmare på, och vidareutveckla utifrån de förutsättningar som finns på er skola. 

Titta på filmen

Kartläggning och tidiga stödinsatser i förskoleklass

Ylva Gunnars, utredare och projektledare på Skolinspektionen, berättar om Skolinspektionens granskning av arbetet med garantin för tidiga stödinsatser. Filmen lyfter fram några centrala delar i granskningens resultat.

Reflektera och diskutera 

Vilka är era styrkor och utmaningar i relation till resultatet av Skolinspektionens granskning?

Resultatet från granskningen är publicerat i rapporten ”Kartläggning och tidiga stödinsatser i förskoleklassen” på Skolinspektionens webbplats.

Gå vidare till nästa steg:
"Systematik i arbetet"

Publicerat fredag 27 augusti 2021