Minnen från ett klassrum

En film tillägnad alla som bidrar till att de yngsta får rätt stöd. Tillsammans kan vi fortsätta att utveckla det viktiga arbetet med Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. Se filmen och sprid vidare! Filmen är 01:34 minuter lång.

Minnen från ett klassrum - Syntolkad

En film tillägnad alla som bidrar till att de yngsta får rätt stöd. Tillsammans kan vi fortsätta att utveckla det viktiga arbetet med Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. Se filmen och sprid vidare! Filmen är 01:34 minuter lång.

Stöd i arbetet med garantin

I arbetet med garantin för tidiga stödinsatser behövs ett gott samarbete mellan rektor, lärare och personal med specialpedagogisk kompetens. Här hittar du material som ger stöd i det arbetet och stöd för kompetensutveckling i områden som anknyter till garantin. Materialen är framtagna av Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Skolor kan också få specialpedagogiskt stöd från SPSM.

En översiktsbild av Skolverkets och SPSMs samlade stöd kring garantin. All information finns i text på denna webbsida.

Bilden ovan är en sammanställning av allt stöd- och kompetensutvecklingsmaterial som rör garantin. I vår interaktiva pdf av bilden får du en samlad överblick och vägledning. Vi hoppas att den kan underlätta i planeringen och arbetet för att uppfylla garantin. Här kan du ladda ner bilden och klicka dig direkt till material, kurser, filmer och poddar.

På denna sida finns beskrivningar av och länkar till alla material som är med på bilden.

Specialpedagogiskt stöd

Genom Specialpedagogiska skolmyndighetens specialpedagogiska rådgivning kan skolor och skolhuvudmän få processtöd i att utveckla arbetet med Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. När vi utformar stödet utgår vi från en gemensam dialog om de behov ni har i er verksamhet. Ansvarig chef ansöker om stödet.

Stöd- och kompetensutvecklingsmaterial för genomförandet av garantin

För att ge skolorna stöd i att uppfylla garantin erbjuder Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten stöd för att planera och organisera arbetet med garantin och stöd för kompetensutveckling inom:

 • språk och kommunikation
 • matematiska resonemang och uttrycksformer
 • tidig läs- och skrivinlärning
 • tidig matematikinlärning
 • bedömning av elevers kunskapsutveckling
 • planering och uppföljning av extra anpassningar.

Målgrupperna för stöden är lärare och förskollärare i förskoleklass och lågstadiet, speciallärare, specialpedagoger och rektorer som arbetar i grundskolan, specialskolan eller sameskolan samt huvudmän för dessa skolformer. Genom kompetensutveckling får lärarna och förskollärarna möjlighet att utveckla sin förmåga att bedöma elevers kunskapsutveckling och att planera, genomföra och följa upp tidiga stödinsatser.

Rekommendationer om arbetet med garantin för tidiga stödinsatser

Skolverkets rekommendationer ger stöd för hur skolor kan arbeta med garantin för tidiga stödinsatser och syftar till att stärka likvärdigheten inom och mellan skolor. 

Rekommendationerna vänder sig till alla inom skolan som berörs av arbetet med garantin, det vill säga

 • huvudmannen, här lyfts skolchefens roll tydligt fram
 • rektorn
 • lärarna, här ingår förskollärarna som undervisar i förskoleklass
 • den samlade elevhälsan, här ingår personalen med specialpedagogisk kompetens, kuratorerna, skolsköterskorna, psykologerna och skolläkarna
 • den övriga skolpersonalen, här ingår till exempel personalen i fritidshem, elevassistenterna och skolbibliotekarierna.

Rekommendationerna är ett konkret och praktiknära stöd som uppmuntrar till en gemensam praktik att tillämpa i arbetet. De ger också vägledning i arbetet med att uppmärksamma och bedöma elevernas behov av stöd och att anpassa undervisningen. Rekommendationerna ger också stöd för att göra garantin till en grundläggande del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Stödinsatser i utbildningen – Systematik för tidiga stödinsatser

Ett webbaserat studiepaket som handlar om hur skolor kan utveckla arbetet med en undervisning och lärmiljö som är anpassad efter alla elevers förutsättningar och behov. Materialet vänder sig till lärare i förskoleklass och lågstadiet samt speciallärare och specialpedagoger. Materialet är framtaget av Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Under arbetets gång har materialets namn ändrats till Systematik för tidiga stödinsatser.

Person använder en pekplatta

Organisera arbetet med garantin

Ta del av ett material som ger dig som rektor stöd i att leda och organisera arbetet med garantin för tidiga stödinsatser. Materialet är webbaserat och består av en film och ett antal frågeställningar. Du kan använda det på egen hand eller som ett underlag för kollegialt lärande. Materialet är framtaget av Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Garantin för tidiga stödinsatser – en film om rektors ansvar

Vad behöver du som är rektor tänka på när det gäller Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser? Den här filmen ger dig som är rektor stöd i att leda och organisera arbetet med garantin. Filmen ingår i materialet Organisera arbetet med garantin. Filmen är framtaget av Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Dialogduk om att följa och främja elevers kunskapsutveckling i förskoleklass till årskurs 3

En webbaserad dialogduk med filmer och diskussionsfrågor som hjälper dig och dina kollegor i arbetet med att tidigt fånga och kontinuerligt följa elevernas kunskapsutveckling i förskoleklass och lågstadiet. Dialogduken vänder sig till dig som är förskollärare i förskoleklass, lärare i förskoleklass och lågstadiet, speciallärare och specialpedagog. Den är framtagen av Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Specialpeda­gogiska frågor i garantin

Ta del av vårt stöd om det specialpedagogiska arbetet inom garantin för tidiga stödinsatser. Stödet är webbaserat och består av en film och ett antal frågeställningar. Du kan använda det på egen hand eller som ett underlag för kollegialt lärande. Materialet är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Klassrum

Modulen Tidig läsundervisning

Modulen tar upp grundläggande förmågor som fonologisk medvetenhet och ordavkodningsförmåga. Den ger verktyg för att följa läsutvecklingsprocessen och att planera undervisning som främjar läsflyt och läsförståelse. Modulen är framtagen av Skolverket.

Modulen Tidig skrivundervisning

Modulen ger teoretisk kunskap och didaktiska verktyg för att planera den tidiga skrivundervisningen. Modulen utgår från ett kognitivt perspektiv och har ett språkvetenskapligt fokus. Modulen är framtagen av Skolverket.

Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F–3

Det här studiepaketet riktar sig till dig som arbetar med elever i förskoleklassen och i årskurs 1–3 som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Materialet är framtaget för att öka skolans möjligheter att ge varje elev rätt stöd i rätt tid.

Materialet består av filmer, poddavsnitt, texter, reflektionsfrågor och en praktisk uppgift. Det är i första hand tänkt att användas för kollegialt lärande, men kans även användas enskilt. Materialet är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Stimulera läsintresse utifrån ett jämställdhetsperspektiv

Syftet med Skolverkets stödmaterial Stimulera läsintresse utifrån ett jämställdhetsperspektiv är att inspirera och stödja lärare och förskollärare i förskoleklass och lågstadiet samt skolbibliotekarier att stimulera elevers läsintresse ur ett jämställdhetsperspektiv. Materialet kan även vara användbart för lärare i fritidshem och modersmålslärare. Stödmaterialet omfattar ca 12 timmar. Stödmaterialet är framtaget av Skolverket.

Tvåspråkig teckenspråkig läs- och skrivutveckling – för lärare i specialskolans F-åk 4

Ett material som vänder sig till dig som undervisar elever från förskoleklass till årskurs 4 som är döva eller har hörselnedsättning, exempelvis i den regionala specialskolan eller i en hörselklass där svenskt teckenspråk är det språk som används i undervisningen. Materialet är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Två elever arbetar med matematik, en har ett papper med siffror och ett cirkeldiagram på, den andra håller i en miniräknare

Modulen Taluppfattning och tals användning F-åk 3

Modulen lyfter fram hur matematikundervisningen om och genom problemlösning kan utformas. I modulen behandlas vad som kännetecknar en problemuppgift, hur problemuppgifter kan anpassas till olika elever och elevgrupper samt hur läraren kan planera problemlösning i syfte att stödja tidig matematikutveckling. Modulen är framtagen av Skolverket.

Modulen Problemlösning F-åk 3

Modulen lyfter fram hur matematikundervisningen kan utformas för att stödja tidig matematikutveckling. Centrala begrepp och metoder inom området taluppfattning behandlas. Modulen är framtagen av Skolverket.

Stödmaterial matematiksvårigheter

Det här stödmaterialet vänder sig till dig som möter elever i matematiksvårigheter. I materialet kan du få mer kunskap om hur matematiksvårigheter kan upptäckas, vilka konsekvenser det kan få, och vad du kan göra för att öka förutsättningarna för elevens lärande i matematik.

Materialet består av filmer, texter och reflektionsfrågor. Stödmaterialet kan användas i enskild fortbildning eller i grupp. Stödmaterialet är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Fotot visar två personer som diskuterar specialpedagogiska frågor med varandra.

Webbkursen Följa och främja lärande i förskoleklass

Kursen finns på Skolverkets utbildningsplattform. Webbkursen består av fem avsnitt och omfattar ca 10-12 timmar.  Syftet med kursen är att lärare och förskollärare i förskoleklass ska ges möjlighet att utveckla fördjupade kunskaper om vad garantin kan innebära i praktiken, om kunskapsbedömning, planering, genomförande och uppföljning av tidiga stödinsatser. Webbkursen är framtagen av Skolverket.

Podden Lika värde om garantin

Podden Lika värde har flera avsnitt som handlar om garantin generellt, om läs- och skrivsvårigheter eller om matematiksvårigheter. Lyssna nu, ladda ner eller läs avsnitten. Podden ges ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Filmat samtal om arbetet i förskoleklass

I filmen besvarar Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten och några verksamma förskollärare och speciallärare vanliga frågor om garantin för tidiga stödinsatser kopplat till kartläggning och undervisning i förskoleklass. Filmen är framtagen av Skolverket.

Tre barn leker i en sandlåda

Webbkursen Undervisning i förskoleklass

Webbkursen finns på Skolverkets utbildningsplattform. Den består av fem avsnitt och omfattar ca 25 timmar. Syftet med kursen är att lärare och förskollärare i förskoleklass ska ges möjlighet att utveckla en fördjupad kompetens i hur undervisning kan organiseras och utformas så att den möter alla elevers behov. Det gäller elever som behöver stöd, de som behöver extra utmaningar, flerspråkiga elever och elever som är nya i svenska språket. Webbkursen är framtagen av Skolverket.

Undervisning av flerspråkiga elever i förskoleklass

Skolverket har ett undervisningsnära stöd för dig som undervisar elever som är nya i svenska språket i förskoleklass och vill lära dig mer om hur du kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande och hur eleverna kan använda alla sina språkliga resurser. Stödmaterialet för undervisning av flerspråkiga elever i förskoleklass tar vid efter den obligatoriska kartläggningen Hitta språket och fördjupar dina kunskaper i hur du kan utforma din undervisning utifrån elevernas förutsättningar och behov. Materialet är framtaget av Skolverket.

Studiepaket språkstörning

Det här studiepaketet är till för dig som arbetar med elever med språkstörning. Här får du och dina kollegor mer kunskap om vilka konsekvenser språkstörning kan få och vad ni kan göra för att öka förutsättningarna för lärande och utveckling. Studiepaketet består av sex moment och omfattar 15-20 timmar.

Ni får ni ta del av texter och filmer inom ämnen som språkutvecklande arbetssätt, tillgängliga lärmiljöer och bedömnings- och betygsrelaterade frågor. Ni får diskutera era egna utmaningar med utgångspunkt från de nya kunskaperna. Ni får också testa olika arbetssätt i er egen praktik. Studiepaketet är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

 

Fyra elever diskuterar

Att planera, bedöma och ge återkoppling - stöd för undervisning

En publikation som stöttar lärare i arbetet med pedagogisk bedömning och utveckling av undervisning. Materialet vänder sig till lärare verksamma i de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Publikationen är utgiven av Skolverket.

Stöd för kartläggning av flerspråkiga elever i förskoleklassen

Ett material som riktar sig till dig som är lärare i förskoleklass och undervisar elever som är nya i det svenska språket. Det är ett kompletterande stöd som är frivilligt. Använd det gärna tillsammans med materialet Hitta språket och Hitta matematiken. Materialet är framtaget av Skolverket.

Nya språket lyfter

Det befintliga bedömningsstödet Nya Språket lyfter finns publicerat på Skolverkets webbplats. Syftet med bedömningsstödet är att ge lärare i årskurs 1-6 stöd i att följa elevers lärande i svenska och svenska som andraspråk. Det bygger på löpande observationer i den ordinarie undervisningen och kan användas i samarbete med modersmålslärare. Materialet är framtaget av Skolverket.

 

123ABC – ett läromedel på svenskt teckenspråk.

Läromedlet 123ABC är uppdelat i de två delarna 123-Räkna och ABC-Skriva-Läsa med en gemensam startsida och inlärningsmiljö. Materialet har svenskt teckenspråk och svenskt tal som genomgående presentationsspråk och undertext finns som tillval. Gå in på https://123abc.spsm.se och hjälp våra vänner att lära sig läsa, skriva och räkna!

Skolinspektionens granskning av arbetet med garantin

Skolinspektionen har granskat arbetet med garantin för tidiga stödinsatser på 30 skolor under 2020. Här är en summering av vad som utmärker de skolor som har ett välfungerande arbete med garantin i förskoleklass:

 • Tydlig organisation – lärare och specialpedagog vet vem som gör vad.
 • Särskild bedömning görs i samråd med specialpedagogisk kompetens.
 • Dokumentation används för att planera undervisning.
 • En anpassning av undervisningen görs utifrån kartläggningen.
 • Stöd fokuserar på att utveckla både språk och matematik.
 • Undervisningen utvecklas på gruppnivå.

I filmen Kartläggning och tidiga stödinsatser, på Youtube, sammanfattar projektledare Ylva Gunnars resultatet av granskningen.

Publicerat fredag 5 maj 2023