Symbolen för garantin, som består av en bok, en penna och bokstaven x eller ett gångertecken. Bredvid står det läsa, skriva, räkna, en garanti för tidiga stödinsatser

Garantin för tidigt stöd

Rätt stöd i rätt tid kan vara avgörande. Garantin för tidiga stödinsatser ska stärka elevers rätt till stöd i sitt lärande i svenska, svenska som andraspråk och matematik.

Rektorer, lärare och personal med specialpedagogisk kompetens behöver hjälpas åt för att skolorna ska kunna ta ansvar för garantin. Här kan du läsa mer om garantin och få stöd i arbetet med att uppfylla den. 

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten har tillsammans tagit fram information om garantin och stöd till skolorna i arbetet med att uppfylla garantin.

För vilka gäller garantin?

Garantin för tidiga stödinsatser gäller i grundskolan, specialskolan och sameskolan för elever i

 • förskoleklass
 • lågstadiet.

Stöd i arbetet med garantin

Momenten i garantin

Syftet med en garanti för tidiga stödinsatser är att uppmärksamma elever som är i behov av stöd i sitt lärande och att stödinsatser i svenska, svenska som andraspråk och matematik ska sättas in tidigt. Målet är att fler elever ska nå en fullständig grundskoleutbildning.

För att uppfylla garantin ska skolan genomföra de här fyra momenten

En modell i form av en cirkel. I cirkelns mitt står det Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsater. Runt mitten finns fyra delar som motsvarar delarna eller momenten i garantin, som förklaras i texten på webbsidan.

Obligatoriska kartläggnings- och bedömningsmaterial

Elevers kunskapsutveckling ska följas och främjas systematiskt i förskoleklass och lågstadiet. Som stöd för en likvärdig bedömning använder du som lärare nationella material.

Det är obligatoriskt att genomföra:

 • kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken på höstterminen i förskoleklass
 • bedömningsstöd på höst- och vårtermin i åk 1
 • nationella prov på vårterminen i åk 3 (åk 4 i specialskolan)

Särskild bedömning i samråd

Om du som lärare, genom de obligatoriska materialen, observerar indikation på att en elev behöver stöd i sitt lärande, ska du göra en särskild bedömning av elevens kunskapsutveckling i samråd med specialpedagogisk kompetens.

Så fort du befarar att en elev inte kommer att uppfylla de kriterier för bedömning av kunskaper som gäller ska du sätta in extra anpassningar skyndsamt.

Om du bedömer att eleven kan vara i behov av särskilt stöd gör du en anmälan till rektor.

Undervisning och stödinsatser

De obligatoriska materialen visar var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling. Denna information fungerar som underlag för dig som lärare vid planering och genomförande av undervisning. På så sätt kan du utforma undervisningen efter elevernas behov.

 • Eventuella stödinsatser planerar du tillsammans med personal som har specialpedagogisk kompetens.
 • Extra anpassningar genomför du inom ordinarie undervisning.
 • Uppföljning gör du kontinuerligt under hela året i förskoleklass och under hela lågstadiet för att säkerställa att stödinsatserna stödjer eleven i sitt lärande.

Uppföljning och överlämning

I slutet av förskoleklass respektive lågstadiet ska du som lärare tillsammans med personal med specialpedagogisk kompetens följa upp det stöd som eleven fått. Resultatet av uppföljningen ska lämnas till mottagande lärare.

Att uppfylla garantin

Läsa, skriva räkna – en garanti för tidiga stödinsatser handlar om att garantera att stödinsatser sätts in i rätt tid. Garantin ska anses vara uppfylld när de åtgärder som garantin omfattar har vidtagits. I detta ingår att skolan har:

 • genomfört de obligatoriska kartläggningsmaterialen, bedömningsstöden samt nationella proven
 • gjort en särskild bedömning av elevens kunskapsutveckling när en sådan ska göras
 • planerat och vidtagit de insatser som en sådan bedömning föranleder
 • följt upp vidtagna extra anpassningar för att säkerställa att de gett resultat,
 • överfört resultatet av uppföljningen till den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs.

Läs regeringens proposition (2017/18:195) för Läsa, skriva, räkna en garantin för tidiga stödinsatser

Huvudmannens ansvar

Det är huvudmannen som ansvarar för att det finns tillräckliga organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att garantin ska kunna uppfyllas.

De senast utgivna nationella kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken ska användas i förskoleklass. I årskurs 1 ska de aktuella nationella bedömningsstöden i läs- och skrivutveckling och taluppfattning användas.

Enligt skollagen (2010:800) ansvarar huvudmannen för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen och andra författningar som reglerar skolan, vilket betyder att huvudmannen även ansvarar för att garantin för tidiga stödinsatser genomförs i enlighet med reglerna.

Huvudmannen ska även på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. De nationella kartläggningsmaterialen i förskoleklass, nationella bedömningsstöden i årskurs 1 och nationella proven i årskurs 3 kan ingå i det systematiska kvalitetsarbetet. Materialen kan därmed bidra till att ge huvudman och rektor ökade möjligheter att planera och följa upp resursfördelningen mellan skolenheter i syfte att alla elever ska få en likvärdig utbildning av hög kvalitet.

Modell som beskriver de olika delarna i garantin från förskoleklass till årskurs 4

Det här ingår i garantin

I förskoleklass

I förskoleklass är kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken obligatoriska att använda. Du som lärare genomför dem på höstterminen i grupp, i ordinarie undervisning. Kartläggningsmaterialen genomförs med fördel av undervisande lärare.

Genom kartläggningsmaterialen kan du få indikation på att en elev är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Vid en sådan indikation gör du  en särskild bedömning i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Exempel på indikationer finns i kartläggningsmaterialen.

Om du genom användning av kartläggningsmaterialen, eller på annat sätt, befarar att en elev riskerar att inte uppfylla de kriterier för bedömning av kunskaper som senare gäller ska du sätta in extra anpassningar skyndsamt. Det kan även vara aktuellt med särskilt stöd och då ska du anmäla det till rektor. Rektor ser till att en utredning om elevens behov av särskilt stöd genomförs skyndsamt. Särskilt stöd ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram för eleven. Exempel på skäl att befara att en elev inte kommer att uppfylla de kriterier för bedömning av kunskaper som senare gäller finns i kartläggningsmaterialen.

Om den särskilda bedömningen visar att en elev är i behov av extra anpassningar planerar du dessa i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. De extra anpassningarna genomför du inom ramen för ordinarie undervisning. Följ upp dem kontinuerligt för att säkerställa att anpassningarna är effektiva. I slutet av förskoleklass följer du upp stödinsatserna i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Resultatet av uppföljningen lämnar du över till mottagande lärare.

I årskurs 1

I årskurs 1 använder du som lärare bedömningsstöden i taluppfattning och läs- och skrivutveckling. Dem genomför du både under höst- och vårterminen. Bedömningsstöden genomförs med fördel av undervisande lärare.

Genom bedömningsstöden kan du få indikation på att en elev är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Vid en sådan indikation gör du en särskild bedömning i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Exempel på indikationer finns i bedömningsstöden.

Om du genom användning av bedömningsstöden, eller på annat sätt, befarar att en elev riskerar att inte uppfylla de kriterier för bedömning som gäller ska du sätta in extra anpassningar skyndsamt. Det kan även vara aktuellt med särskilt stöd och då ska du anmäla det till rektor. Rektor ser till att en utredning om elevens behov av särskilt stöd genomförs skyndsamt. Särskilt stöd ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram för eleven. Exempel på skäl att befara att en elev inte kommer att uppfylla de kriterier för bedömning av kunskaper som gäller finns i bedömningsstöden.

Om den särskilda bedömningen visar att en elev är i behov av extra anpassningar planerar du dessa i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. De extra anpassningarna genomför du inom ramen för ordinarie undervisning. Följ upp dem kontinuerligt för att säkerställa att anpassningarna är effektiva.

I årskurs 2 och 3

I årskurs 2 finns inget nationellt obligatoriskt bedömningsstöd. Som lärare följer du elevernas lärande kontinuerligt och rutinerna kring extra anpassningar och särskilt stöd fortlöper.

I årskurs 3 genomför du de nationella proven i matematik och svenska. Det sker under en fastställd provperiod på vårterminen.

Genom nationella proven kan du få indikation på att en elev är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Vid en sådan indikation gör du en särskild bedömning i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Exempel på indikationer finns i de nationella proven.

Om du genom användning av nationella proven, eller på annat sätt, befarar att en elev riskerar att inte uppfylla de kriterier för bedömning som gäller ska du sätta in extra anpassningar skyndsamt. Det kan även vara aktuellt med särskilt stöd och då ska du anmäla det till rektor. Rektor ser till att en utredning om elevens behov av särskilt stöd genomförs skyndsamt. Särskilt stöd ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram för eleven. Exempel på skäl att befara att en elev inte kommer att uppfylla de kriterier för bedömning av kunskaper som gäller finns i de nationella proven.

Om den särskilda bedömningen visar att en elev är i behov av extra anpassningar planerar du dessa i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. De extra anpassningarna genomför du inom ramen för ordinarie undervisning. Följ upp kontinuerligt för att säkerställa att anpassningarna är effektiva. I slutet av årskurs 3 följer du upp stödinsatserna i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Resultatet av uppföljningen lämnar du över till mottagande lärare

Publicerat fredag 5 maj 2023