Om garantin för tidigt stöd

Här kan du läsa en kortfattad information om vad ändringarna i skollagen innebär.

Material för kartläggning och bedömning

Redan i förskoleklass ska skolan kartlägga elevens språkliga medvetenhet och matematiska tänkande med hjälp av ett nytt obligatoriskt kartläggningsmaterial, Hitta språket och Hitta matematiken.

För lågstadiet finns sedan tidigare obligatoriska bedömningsstöd och nationella prov för att följa elevers kunskapsutveckling. De blir en del av garantin.

Läs mer om obligatoriska kartläggningsmaterial och bedömningsstöd på Skolverkets webbplats:

Särskild bedömning

Utifrån ovanstående material kan förskolläraren eller läraren få en indikation på att en elev inte kommer nå de kunskapskrav som ska uppnås i årskurs 1 och 3 eller 4 i specialskolan, i ämnena svenska, svenska som andraspråk eller matematik. Då ska hon eller han göra en särskild bedömning av elevens kunskapsutveckling för att avgöra om eleven är i behov av extra anpassningar eller särskild stöd.

Samråd med personal med specialpedagogisk kompetens

Om förskolläraren eller läraren inte har specialpedagogisk kompetens ska hon eller han samråda med personal som har det med vid

  • den särskilda bedömningen av en elevs kunskapsutveckling
  • planering av stödinsatser utifrån den särskilda bedömningen
  • uppföljning av stödinsatserna i slutet av förskoleklassen och lågstadiet.

Överföra till nästa lärare

Förskolläraren och läraren ska överföra resultatet av uppföljningen till den som ska ansvara för eleven i nästa årskurs.

När är garantin uppfylld?

Garantin är uppfylld när skolan har genomfört de åtgärder som garantin omfattar. I detta ingår att de extra anpassningar som skolan planerat också har blivit genomförda och följts upp av skolan för att säkerställa att de gett resultat.

Huvudmannen har ansvaret

Skolhuvudmannen ansvarar för att det finns tillräckliga organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att uppfylla garantin.

Publicerat tisdag 4 december 2018 Granskat torsdag 20 december 2018