Garantin för tidigt stöd

Den 1 juli 2019 börjar nya bestämmelser i skollagen (2010:800) att gälla. Då införs Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. Syftet med garantin är att elever i behov av stöd, tidigt ska få stöd utformat utifrån sina behov. För att stödet ska bli så bra som möjligt ska förskollärare och lärare samråda med personal med specialpedagogisk kompetens. Skolan ska sätta in tidiga stödinsatser till elever i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

Stöd till personal inom skolan

För att stödja verksamheterna att få förutsättningar att uppfylla garantin har Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten gemensamt fått i uppdrag att genomföra insatser för att implementera garantin och för att höja kompetensen.

Vi kommer att publicera insatser och material för kompetensutveckling här allt eftersom det blir klart. Till att börja med kan du läsa om garantin och ta del av de material Specialpedagogiska skolmyndigheten har sedan tidigare.

Målgrupperna för de olika insatserna är förskollärare, lärare, speciallärare, specialpedagoger och rektorer som arbetar i förskoleklass eller i lågstadiet i grundskolan, specialskolan eller sameskolan samt huvudmän för dessa skolformer.

Kompetensutveckling

Kompetensutvecklingen kommer i första hand att vända sig till förskollärare och lärare i förskoleklassen och lågstadiet. Den kommer att handla om språk och kommunikation, matematiska resonemang och uttrycksformer samt elevers tidiga läs-, skriv- och matematikinlärning. Syftet är bland annat att förskollärarna och lärarna ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att bedöma elevers kunskapsutveckling och att planera, genomföra och följa upp tidiga stödinsatser.

Vi genomför insatserna fram till och med år 2020.

Publicerat tisdag 4 december 2018 Granskat torsdag 11 april 2019