Barnets rättigheter

Förenta nationernas (FN:s) konvention om barnets rättigheter har en helhetssyn på barn. Det betyder att konventionen omfattar alla typer av rättigheter, såväl ekonomiska, sociala och kulturella som politiska och medborgerliga.

Barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020. Konventionens budskap kan sammanfattas i de fyra grundprinciperna som finns formulerade i artiklarna 2, 3, 6 och 12. De säger att

 • alla barn har samma rättigheter och lika värde.
 • inget barn får diskrimineras.
 • barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som berör barn, och inte bara deras överlevnad utan också deras utveckling ska säkerställas till det yttersta av samhällets förmåga.
 • barnets åsikter ska komma fram och visas respekt.

Barnkonventionen och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är centrala för barn med funktionsnedsättning.

Barnperspektiv

De fyra grundprinciperna relaterar till varandra och tillsammans formar de en attityd till barn. Konventionen brukar beskrivas som ett etiskt grunddokument som sammanfattar världssamfundets hållning till barn, det vill säga vår tids samhälleliga barnperspektiv.

Strategi för att trygga barns rättigheter

För att riksdagen, regeringen, statliga myndigheter, landsting och kommuner ska arbeta medvetet för att trygga barns rättigheter har en strategi utformats.

Enligt den strategin ska vi jobba för att

 • alla lagar som rör barn ska utformas så att de stämmer överens med barnkonventionen.
 • barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang.
 • barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.
 • barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken.
 • föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap.
 • beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och använda sig av denna kunskap i verksamheter som rör barn.
 • aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska samverka för att stärka barnets rättigheter.
 • beslut och prioriteringar som rör barn ska grundas på aktuell kunskap om barns levnadsvillkor.
 • beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv.

FN:s konvention om barnets rättigheter på Barnombudsmannens webbplats.

På Unicef:s webbplats finns skolmaterial och information om barnkonventionen. Det finns även tips för lärare om arbetet i klassrummet och arbetsmaterial att beställa.

Barnombudsmannen

På Barnombudsmannens webbplats finns informationsmaterial för vuxna och barn och elever om barnkonventionen. Här finns filmer om barnkonventionen på teckenspråk och det finns filmer som visar olika områden ur barnets perspektiv.

Till Frågor och svar

Publicerat onsdag 29 januari 2020