Fyra personer som pratar med varandra utomhus.

Lovskola

Här har vi samlat tips och råd kring lovskola. Hur lovskolan organiseras kan variera mellan olika huvudmän.

Inför lovskola

Omständigheter och förutsättningar kan se olika ut för olika elever. Inför planering av lovskola kan det vara viktigt att:

Lyssna – Samtala med eleven inför kommande arbete. Delaktighet kan öka motivationen.

Kartlägga – Prioritera vilka uppgifter som är viktigast i relation till elevens kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Vilka extra anpassningar och eventuellt särskilt stöd behöver eleven? Hur bör lärmiljön utformas? Vilket material och vilka verktyg behöver eleven?

Förbereda – Hur behöver eleven förberedas inför lovskola?

Planera – Kartläggningen fungerar som underlag för elevens undervisning.

Extra anpassningar och särskilt stöd

Elever har också i lovskolan rätt till extra anpassningar och särskilt stöd. Det är rektorn för den skolenhet där lovskolan bedrivs som ska säkerställa att eleverna får det stöd som de behöver.

Lovskolan är tänkt att vara ett komplement till grundskolan och ska därmed inte ersätta andra insatser. Det är viktigt att andra stödinsatser inte uteblir eller skjuts upp med hänvisning till lovskolan. Lovskola är inte ett mål i sig och får inte ersätta andra och mer skyndsamma insatser för en elev som behöver stöd.


Under lovskola

Lovskolan är för eleverna en kort period av intensivt arbete. Den kartläggning och planering som gjorts inför lovskolan utgör en viktig förutsättning för varje elevs möjlighet att lyckas. Struktur och tydlighet tillsammans med anpassningar och stöd är bärande delar i undervisningen.

Tydliggör vad som förväntas av eleven och se till att eleven har förstått. Utgångspunkten kan vara följande frågor:

 • Vad ska jag göra?
 • Var ska jag vara?
 • Vem ska jag vara med?
 • Hur ska jag göra det?
 • När ska jag göra det?
 • Hur länge ska jag göra det?
 • Vad händer sedan?

Exempel på några sätt att tydliggöra:

 • Individuell genomgång av dagen, stöd med att sätta igång och avsluta arbete
 • Konkreta instruktioner, "Att göra-lista", "Pricka av lista"
 • Bildstöd, tydlig struktur och ordningsföljd.
 • Tidshjälpmedel, visuell timer eller app på mobiltelefon.

Lyssna på eleven och planera tillsammans. Se till att eleven har tillgång till sina extra anpassningar och särskilt stöd om sådant beslut finns. De digitala verktyg som eleven använder ska fungera och vara åtkomliga.

Prioritera vilka uppgifter som är viktigast i relation till elevens kunskapsutveckling och måluppfyllelse.

Avgränsa uppgifter till de elever som har svårt med längre självständiga uppgifter. För många elever underlättar det med uppgifter som är uppdelade i korta delar, så att eleven ser början och slutet på uppgiften.

Återkoppla. Avstämningar är viktiga för att eleven att komma vidare i arbetet. Tänk på att behovet varierar, en del behöver tätare och mer. Hur ligger eleven till i sitt arbete i förhållande till de mål som ska uppnås? Följ elevens utveckling och återkoppla regelbundet.

Uppmärksamma varje framgång. Att synliggöra varje framsteg eleven gör hjälper eleven att hålla upp motivationen och fokus på fortsatt arbete. Det hjälper också eleven att se sitt eget lärande. Alla mår vi gott av att höra att vi gjort någonting bra och att lyckas i det lilla kan leda till att vi lyckas i det stora.

Om att utveckla tillgängliga arbetssätt och lärmiljöer på vår webbplats


Efter lovskola

Följ upp planeringen för eleven. Hur har det gått? Vad uttrycker eleven själv? Nådde eleven de mål som sattes upp? Varför, varför inte? Hur har anpassningar fungerat? Vilken effekt har de gett? Har eleven åtgärdsprogram som skolan arbetat efter?

Prövning

En huvudman är skyldig att i anslutning till lovskola erbjuda prövning i de ämnen eleven fått undervisning i. Undantagsbestämmelsen är möjlig att använda även i samband med lovskola.

Överlämning

Rutiner för överlämning inför hösten kan se olika ut. Försäkra er om vilka rutiner er skolhuvudman har för överlämning från lovskola. Den uppföljning som gjorts tillsammans med eleven kan vara av betydelse att delge till kommande verksamhet.

Om prövning på Skolverkets webbplats

Undantagsbestämmelsen vid betygsättning på Skolverkets webbplats


Tips och stöd till vårdnadshavare

Här finns tips och stöd till dig som är vårdnadshavare till ett barn som erbjudits lovskola.

Lovskolan är en kort period av intensivt arbete. En del elever är motiverade medan det för andra kan kännas jobbigt. Lovskola kan vara ett framgångsrikt stöd för att uppnå godkänt betyg.

Du är viktig för att motivera ditt barn till att delta i lovskolan.

Skapa förutsättningar för en bra skoldag genom att:

 • Behålla goda rutiner - att vara utvilad och ha energi är viktiga förutsättningar för att lära.
 • Hjälpa ditt barn att komma i tid till skolan.
 • Uppmärksamma det arbete som ditt barn lägger ner på skolan dessa veckor.
 • Lyssna och vara ett stöd - visa intresse och prata med ditt barn om arbetet i lovskolan.
 • Uppmuntra och stötta vid motgång.
 • Uppmuntra och gläds åt framgång.

Fråga en rådgivare, på vår webbplats - I vår tjänst Fråga en rådgivare finns många frågor besvarade under "Vanliga frågor och svar för dig som vårdnadshavare".

Om Lovskola på Skolverkets webbplats - Här kan du läsa mer om lovskola.

Publicerat måndag 7 september 2020