Internationella kontakter och European Agency

Genom vårt internationella arbete och de kontakter vi har, kan du få ta del av erfarenheter, kunskap och information om hur andra länder arbetar med specialpedagogik. Vi samordnar även kontakter med andra myndigheter, organisationer och skolor.

Specialpedagogik i andra länder

Vi arbetar med internationella kontakter, som en del av vårt uppdrag. Ett mål för vårt arbete är att stödja andra länders utveckling mot en likvärdig utbildning för alla barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga. Våra insatser sker utifrån förfrågan och prioriteras utifrån de områden och länder som SIDA bedömer som prioriterade.

Vårt arbete kan handla om att ge råd när man exempelvis ska bygga resurscentra för pedagoger eller utveckla system för bedömningar av särskilda behov i utbildningssammanhang. Andra exempel är att vi kan hjälpa till med kompetens om alternativa redskap i lärandet, utformning av läroplaner och styrdokument eller innehåll i utbildningsinsatser i specialpedagogik och specialpedagogiska förhållningssätt för pedagogisk personal.

Om prioriterade områden på SIDA:s webbplats.

Information och kunskap

På vår webbplats läggs aktuell information ut om våra internationella kontakter.

Specialpedagogik i Europa

European Agency for Special Needs and Inclusive Education, är ett nätverk som består av 29 europeiska länder. Sverige representeras av SPSM.

Nätverket arbetar för att utveckla samarbetet inom utbildningsområdet och för att förbättra kvaliteten inom specialpedagogiken i Europa. Lika möjligheter, tillgänglighet och inkluderande undervisning är viktiga frågor i arbetet. Målsättningen är att förbättra utbildningspolitik och undervisning utifrån mötet med elevers skiftande behov.

En del av arbetet är att ge en tillförlitlig bild av specialpedagogiken i Europa. Därför genomförs ofta utvecklingsarbeten i form av projekt, där en fråga undersöks och utvecklas, både i ett europeiskt perspektiv och i de enskilda medlemsländerna. Hänsyn tas till olika förutsättningar i olika länder.

Projekten som genomförs ligger i linje med Europeiska rådets prioriteringar och mål för utbildning, Utbildning 2020-EU:s strategiska ramverk för utbildningssamarbetet. I vårt uppdrag inom European Agency samlar vi in information och synpunkter, för att kunna ge en bredare bild av utbildningsområdet i Sverige.

Om Utbildning 2020-EU:s strategiska ramverk för utbildningssamarbetet på regeringens webbplats.

Information och kunskap

European Agencys arbete finns att ta del av i form av policydokument, rapporter, seminarier, konferenser och evenemang.

Gemensamma rekommendationer finns framtagna utifrån genomförda projekt. De beskriver bland annat sätt att utveckla goda inkluderande miljöer och arbetssätt i skolan.

På Europeans Agencys webbplats kan du hitta information om utbildningssystem och specialpedagogik i de olika medlemsländerna. Där finns information som hjälper dig att söka kontakter i andra europeiska länder. På webbplatsen finns även information om evenemang, användbara publikationer, länkar till andra webbplatser, utdrag från organisationens publikationer på medlemsländernas språk och ett antal databaser.

Om utbildningssystem och specialpedagogik i medlemsländerna på European Agencys webbplats.

Om olika projekt på European Agencys webbplats.

Publikationer på European Agencys webbplats.

Video

Publicerat tisdag 28 augusti 2012 Granskat tisdag 21 maj 2019