Veckans filmade fråga

Hur ser ni på skillnaden mellan läsförståelse och hörförståelse?

Fråga

Det kan ibland vara svårt att förklara skillnaden i begreppen läsförståelse och hörförståelse. Det kan leda till att vissa skolor inte låter elever med läs- och skrivsvårigheter, som behöver ha text uppläst, få detta vid bedömnings- och provtillfällen. Man tänker då att det man prövar inte är läsförståelse utan hörförståelse, men jag anser inte att det är samma sak. Hur ser ni på läsförståelse respektive hörförståelse?

Svar

Läsning

Läsning innebär att återskapa ett föreställningsinnehåll. Innehållet är beskrivet i skrift, och följer skriftspråkets konventioner. Man kan ta till sig skriftspråket på olika sätt, med olika sinnen. För en person med synnedsättning är läsningen taktil, via fingertopparna. För en person med dyslexi är öronen kanalen in och för de flesta är det ögonen som tar in textinnehållet via bokstäver på papper. Slutresultatet blir detsamma, läsaren återskapar ett föreställningsinnehåll.

Skriftspråk

Skriftspråk innebär att texten tillkommit tidigare. Språket är mera distanserat och svalt än talspråk. Skriftspråket saknar talets alla tillfälliga variationer, det kan ha en hög abstraktionsnivå och det håller sig till ämnet. Vokabulären är mycket rikare än talspråkets. Det är monologiskt, skribenten är den som styr innehållet.

Talspråk

Talspråket präglas av dialog, inlevelse och underförstådd information som överförs via blickar, gester och kroppsspråk. Det är fyllt av liv, känslor och påtaglighet. Det sker i stunden, är ofta vardagligt och handlar om näraliggande teman. Det har många tvekpauser och avbrutna meningar och har ofta en enkel struktur. Även talspråk kan kommuniceras via flera sinnen, via öronen, via händerna teckenspråks-tolkat till svenskt teckenspråk, eller med alternativa och kompletterande kommunikationsmedel. För personer med kommunikationssvårigheter kan talspråket till viss del förmedlas i chattsamtal.

Läsförståelse är alltså att förstå det skrivna språket, oavsett vilket läsmedium läsaren använder.

Hörförståelse är att förstå språket direkt i talsituationen, oavsett vilket medium som används i dialogen.

Läs mer om läsförståelse av professor Carsten Elbro. Se också en film om hur man arbetar i ett talboksteam på en skola.

 

Publicerat måndag 21 januari 2019