Veckans filmade fråga

Vad innebär en pedagogisk utredning?

Fråga

Vad innebär en pedagogisk utredning? Finns det något standardiserat material för pedagogisk utredning?

Svar

Det är inte reglerat i några författningar vad som bör ingå i en pedagogisk utredning. Skolverket har en blankett som kanske kan vara ett visst stöd men något standardiserat formulär eller manual känner vi inte till. Några kommuner har sina manualer utlagda på webben. Stockholms stad är en av landets kommuner som har sina blanketter tillgängliga på webben. Det går kanske att hitta inspiration från någon av alla träffar du får vid en sökning, men de flesta skolhuvudmän har tagit fram sina egna rutiner utefter deras förutsättningar.

Begreppen kartläggning och utredning Begreppen kartläggning och utredning används ibland synonymt. Detta gör att det råder en viss begreppsförvirring. Vi anser dock att det finns en skillnad.

Kartläggning

Kartläggning är något som man som lärare gör hela tiden, som ett led i undervisningen för att föra den framåt. Den riktar sig till alla elever, utan att det finns några speciella problem. Kartläggningen genomförs med hjälp av olika metoder som screening eller diagnoser, observationer och utvecklingsscheman, intervjuer, samtal och självskattningar och kanske dagböcker eller loggböcker.

Om man med hjälp av kartläggningen ändå tycker att det saknas information om varför en elev inte utvecklas mot målen, är nästa steg en utredning. I detta steg ingår även att undersöka individuella förutsättningar hos eleven, tillika med faktorer på grupp- och organisationsnivå som kan påverka.

Utredning

En pedagogisk utredning innebär att kartlägga och dokumentera en elevs förmågor och färdigheter, styrkor och svårigheter. Ofta görs utredningen med hjälp av en blandning av kvalitativa test och normerade test, och här kommer den specialpedagogiska kompetensen in. Ibland behövs stöd av experter utanför skolan. Lika viktigt som att utreda elevens förutsättningar är att kartlägga den lärmiljö som eleven befinner sig i. Elevens egen upplevelse av sin skolsituation ska beaktas. Det är angeläget att det ingår en redogörelse kring vilka stödinsatser som skolan har genomfört för att göra lärmiljön tillgänglig för eleven och resultaten av dessa. Detta ingår i bakgrunden.

Bedömning

Resultaten av genomförda kartläggningar, utredningar, elevens individuella utvecklingsplan och åtgärdsprogram är de underlag i den pedagogiska bedömningen som ska leda till åtgärder i åtgärdsprogrammet.

Grundsyn på utredning

Människan är en helhet och eleven måste mötas med respekt för dess integritet som en hel och ansvarsfull människa. Helheten är alltid mer än delarna. Ibland måste man ändå analysera några av delarna för att förstå helheten. Tester som görs ingår som stödelement i en gemensam problemlösningsprocess. Processen får ta tid, och arbetet består till största delen av dagliga "jag-kan-upplevelser" för eleven.

Stödmaterial för pedagogisk utredning av dyslexi

Hos oss finns ett stödmaterial för pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Den innefattar utredning på tre nivåer.

Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Mer om pedagogisk kartläggning och utredning

Svenska Dyslexiföreningen har en beskrivning över gången och arbetsfördelningen kring en utredning. Där beskrivs vad skolans olika professioner kan bidra med. Den kallas utredningsmodellen.

Utredningsmodellen hos Svenska Dyslexiföreningen

Skolkompassen

Skolkompassen är ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för att förstå ojämna förmågor, och anpassa lärmiljön.
Skolkompassen på Gothia fortbildning

Läs mer om pedagogisk utredning i Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, samt mottagande i grundsärskola.

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på Skolverkets webbplats

Om mottagande i grundsärskola på Skolverkets webbplats

 

Publicerat onsdag 2 september 2020